หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมเครื่อง Extruder

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-YGQW-017A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมเครื่อง Extruder

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถเตรียมการผลิต ปรับตั้งค่า เปลี่ยนดายของเครื่อง extruder ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บันทึกรายงาน แก้ปัญหาไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้ และต้องสามารถสอบผ่าน เกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.2.11.1 เตรียมการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

1.1 เบิกวัตถุดิบได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.2.11.1.01 146249
1.1.2.11.1 เตรียมการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

1.2 เตรียมมาตรฐานการผลิตคู่มือการใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิต

1.1.2.11.1.02 146250
1.1.2.11.1 เตรียมการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

1.3 จัดเตรียมพื้นที่การทํางาน (Housekeeping) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.1.03 146251
1.1.2.11.11 บันทึก รายงานการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

11.1 ตรวจสอบ รวบรวม จํานวนผลผลิตตามแผน และบันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.11.11.01 146330
1.1.2.11.11 บันทึก รายงานการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

11.2 ตรวจสอบ รวบรวม ชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นและบันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.11.11.02 146331
1.1.2.11.11 บันทึก รายงานการผลิตหน้ายางและแก้มยาง

11.3 ตรวจสอบ รวบรวมปัญหาในการผลิตและบันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.11.11.03 146332
1.1.2.11.12 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

12.1 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อ ไฟดับ หรือไฟตก

1.1.2.11.12.01 146333
1.1.2.11.12 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

12.2 แจ้ง / รายงานผลการปฏิบัติแผน ฉุกเฉิน

1.1.2.11.12.02 146334
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิชุดอุ่นเครื่อง Extruder

1.1.2.11.2.01 146259
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 ปรับตั้งรอบสกรู ความเร็วสายพานเพื่อให้ได้ขนาดความ กว้าง, ความหนาและน้ําหนักตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.2.02 146260
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.3 เปรียบเทียบข้อมูล ค่าควบคุมเครื่องตรงตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.2.03 146261
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.4 ป้อนค่าควบคุมได้ถูกต้องตามข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

1.1.2.11.2.04 146262
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.5 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องฉาบยาง

1.1.2.11.2.05 146263
1.1.2.11.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่อง Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.6 บันทึกข้อมูลเครื่องในการผลิตลงในรายงาน

1.1.2.11.2.06 146264
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.1 เปิดเครื่องอุ่นน้ําร้อนก่อนเดินเครื่อง

1.1.2.11.3.01 146271
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.2 เตรียมยางคอมพาวด์ให้ถูกต้องตามแผนการผลิต

1.1.2.11.3.02 146272
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.3 ตรวจสอบการทํางานของเครื่อง Extruder ให้พร้อมใช้งาน

1.1.2.11.3.03 146273
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.4 ดําเนินการอุ่นดาย และประกอบดายตามคู่มือการปฏิบัติงานกําหนด

1.1.2.11.3.04 146274
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.5 ตรวจสอบอุณหภูมิของแต่ละส่วนให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานก่อนเริ่มเดินเครื่อง

1.1.2.11.3.05 146275
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.6 ตรวจสอบขนาดดายของ Extruder ตามแผน

1.1.2.11.3.06 146276
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.7 เปลี่ยน ติดตั้ง ดายของ Extruder

1.1.2.11.3.07 146277
1.1.2.11.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของ Extruder

3.8 ปรับตั้ง ดายของ Extruder ตามคู่มือการปฏิบัติงานกําหนด

1.1.2.11.3.08 146278
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.1 ตรวจสอบอุณหภูมิของยางที่ Extruder และบันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.11.4.01 146288
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.2 แก้ไข ปรับตั้งค่าอุณหภูมิยางที่ Extruder และบันทึกผลการปรับตั้ง

1.1.2.11.4.02 146289
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่เริ่มออกจากเครื่อง Extruder

1.1.2.11.4.03 146290
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.4 ตรวจสอบสภาพผิว ตําหนิ ของยางที่ Extruder และบันทึกผลการปรับตั้ง

1.1.2.11.4.04 146291
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.5 ใช้เครื่องมือวัดขนาดความกว้างยาง Extruder ให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.4.05 146292
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.6 ใช้เครื่องมือวัดขนาดความหนาของ แผนยาง Extruder ให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.4.06 146293
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.7 ตรวจสอบน้ําหนักของยาง Extruder

1.1.2.11.4.07 146294
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.8 บันทึกผลการตรวจวัดลงในใบตรวจสอบ

1.1.2.11.4.08 146295
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.9 ตรวจสอบ Size code เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.4.09 146296
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.10 ตรวจสอบ center line เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.4.10 146297
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.11 ตรวจสอบ Color line เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.4.11 146298
1.1.2.11.4 ตรวจสอบการออกยางจาก Extruder

4.12 บันทึกผลการตรวจสอบใน Check sheet

1.1.2.11.4.12 146299
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.1 ปรับตั้งเครื่องตัดแผ่นยางหรือเครื่องม้วนแผ่นยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.5.01 146304
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.2 ตัดแผ่นยาง Extrude ตามแผนผลิต

1.1.2.11.5.02 146305
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.3 ตรวจสอบน้ําหนัก ความกว้าง ความยาวและความหนาของแผ่นยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.11.5.03 146306
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.4 ตรวจสอบ Size code เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.5.04 146307
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.5 ตรวจสอบ Center line เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.5.05 146308
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.6 ตรวจสอบ Color line เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.5.06 146309
1.1.2.11.5 ตรวจสอบขนาดของยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5.7 บันทึกผลการตรวจสอบใน Check sheet

1.1.2.11.5.07 146310
1.1.2.11.7 ตรวจสภาพผิวตําหนิยางที่ Extruder (Appearance Check)

7.1 ตรวจสอบสภาพผิว ตําหนิ ของยางที่ Extruder

1.1.2.11.7.01 146317
1.1.2.11.7 ตรวจสภาพผิวตําหนิยางที่ Extruder (Appearance Check)

7.2 บันทึกการตรวจสอบสภาพผิวตําหนิยาง

1.1.2.11.7.02 146318
1.1.2.11.7 ตรวจสภาพผิวตําหนิยางที่ Extruder (Appearance Check)

7.3 ตรวจสอบสภาพผิว ตําหนิ ของยางที่ Extruder

1.1.2.11.7.03 146319
1.1.2.11.7 ตรวจสภาพผิวตําหนิยางที่ Extruder (Appearance Check)

7.4 คัดแยกชิ้นงาน เสีย งานดี และทําสัญลักษณ์บ่งชี้ความผิดปกติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.7.04 146320
1.1.2.11.8 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm)ของเครื่องจักร

8.1 ตรวจสอบระบบสัญญาณของเครื่องก่อนการผลิต

1.1.2.11.8.01 146321
1.1.2.11.8 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm)ของเครื่องจักร

8.2 เมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรือขณะทําการผลิตมีปัญหา แจ้งช่างให้ตรวจสอบ และแก้ไข

1.1.2.11.8.02 146322
1.1.2.11.8 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm)ของเครื่องจักร

8.3 บันทึกการตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ

1.1.2.11.8.03 146323
1.1.2.11.8 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm)ของเครื่องจักร

8.4 ตรวจสอบสัญญาณผิดปกติของเครื่องจักร

1.1.2.11.8.04 146324
1.1.2.11.8 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm)ของเครื่องจักร

8.5 ปรับแก้ไขสัญญาณความผิดปกติ ของเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.11.8.05 146325
1.1.2.11.9 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

9.1 หยุดเครื่องจักร หยุดการผลิต เมื่อพบสิ่งผิดปกติในการทํางาน

1.1.2.11.9.01 146326
1.1.2.11.9 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

9.2 เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทําการแก้ไข

1.1.2.11.9.02 146327
1.1.2.11.9 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

9.3 เตรียมความพร้อมสําหรับการผลิต

1.1.2.11.9.03 146328
1.1.2.11.9 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

9.4 บันทึกปัญหาในรายงานการผลิตประจําวัน

1.1.2.11.9.04 146329

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ

2. ทักษะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

3. ทักษะการติดต่อประสานงาน

4. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้การตรวจสอบเครื่องจักรประจําวัน

3. ความรู้การปรับตั้งเครื่อง

4. ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ สัญญาณ Alarm ของเครื่องจักร

5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

6. ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกชิ้นงานดี ชิ้นงานเสีย

7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ควบคุมเครื่อง Extruder

8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

9. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ

10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้บันทึกรายงานการผลิตประจําวัน

11. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อ่านแบบสัญลักษณ์

12. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน

13. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบตําหนิชิ้นงาน

14. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึก เขียน รายงานผลการแก้ไข

15. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบ

16. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการตรวจผิวยาง

17. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือแผนฉุกเฉิน

18. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งเครื่อง Extrude

19. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน ปรับตั้งดายของ Extruder

20. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

21. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่า Gauge วัดอุณหภูมิ

22. ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติการหยุด เรียก รอ

23. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

24. ความรู้เกี่ยวกับ ขนาด ชิ้นงานที่ตัด

25. ความรู้เกี่ยวกับการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์

26. ความรู้การตรวจสอบยางแผ่นของ QC

27. ความรู้การปรับตั้งเครื่อง

28. ความรู้การผลิตหน้ายางและแก้มยาง

29. ความรู้การออกยาง Tread

30. ความรู้เกี่ยวกับหมายเลข รหัส มาตรฐาน เอกสาร ในการปฏิบัติงาน

31. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5 ส

32. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการทําความสะอาด

33. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ