หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องฉาบยาง (calendar)

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-PUNP-008A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องฉาบยาง (calendar)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือวัด และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.1 ตรวจสอบเครื่องตามแบบฟอร์มการตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

1.1.2.2.1.01 146054
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.2 ตรวจสอบระบบ Safety

1.1.2.2.1.02 146055
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.3 ตรวจสอบและอุ่นลูกกลิ้งให้อุณหภูมิได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.2.1.03 146056
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.4 เตรียมวัตถุดิบเส้นใยขึ้นเครื่องพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

1.1.2.2.1.04 146057
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.5 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางฉาบเส้นใยเหล็กอย่างถูกต้องตามจุด และลําดับขั้นตอน

1.1.2.2.1.05 146058
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.6 ระบุสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ตรวจได้ ปกติหรือผิดปกติ

1.1.2.2.1.06 146059
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.7 แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบเครื่องจักรเมื่อพบปัญหา

1.1.2.2.1.07 146060
1.1.2.2.1 ตรวจสอบเครื่องฉาบยางก่อนผลิต

1.8 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบได้ถูกต้อง

1.1.2.2.1.08 146061
1.1.2.2.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องฉาบยาง

2.1 ดําเนินการอัดจาระบี และขันแน่นตามคู่มือการปฏิบัติงานกําหนด

1.1.2.2.2.01 146067
1.1.2.2.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องฉาบยาง

2.2 บันทึกการตรวจสอบและการอัดจาระบีขันแน่น ตามแบบฟอร์มการบันทึก

1.1.2.2.2.02 146068
1.1.2.2.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องฉาบยาง

2.3 ดําเนินการหล่อลื่น จุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.2.2.03 146069
1.1.2.2.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องฉาบยาง

2.4 ปรับตั้งขันแน่น จุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.2.2.04 146070
1.1.2.2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ Safetyของเครื่องจักร

3.1 ตรวจสอบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ Safety guard ตาม Check sheet

1.1.2.2.3.01 146071
1.1.2.2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ Safetyของเครื่องจักร

3.2 บันทึกผลการตรวจสอบใน Checksheet

1.1.2.2.3.02 146072
1.1.2.2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ Safetyของเครื่องจักร

3.3 บํารุงรักษาตามคู่มือการปฏิบัติงานกําหนด

1.1.2.2.3.03 146073

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้ประแจ แหวน ปากตาย หกเหลี่ยม

2. ทักษะการใช้อุปกรณ์อัดจาระบี

3. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ระดับ 21. ทักษะการใช้ประแจ แหวน ปากตาย หกเหลี่ยม

2. ทักษะการใช้อุปกรณ์อัดจาระบี

3. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2 ความรู้การตรวจสอบเครื่องมือวัด และระบบ Safety ของเครื่อง

3 ความรู้เกี่ยวกับ การบํารุงรักษาด้วยตัวเอง (AM)

4 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องฉาบ

5 ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องฉาบ

6 ความรู้เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อจํากัดของเครื่องจักร

7 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

8 ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งเครื่อง

9 ความรู้เกี่ยวกับระบบ Hydraulic พื้นฐาน

10 ความรู้เกี่ยวกับระบบ Pneumatic พื้นฐาน

11 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื้นฐาน

12 ความรู้เกี่ยวกับระบบส่งกําลัง

13 ความรู้พื้นฐาน การหล่อลื่น ขันแน่น

14 ความรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องจักร

15 ความรู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือวัด และระบบ Safety ของเครื่อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองเกณฑ์ฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็กจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ