หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทําแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็ก

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-RCBX-047A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทําแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็ก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถจัดทําแผน ตรวจรับ ตรวจสอบ วัตถุดิบ เพื่อการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็ก แก้ปัญหาคุณภาพเบื้องต้นได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.2.1.1 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

1.1 ตรวจสอบหมายเลขเครื่องจักร ปริมาณการผลิต ที่เหมาะสม

1.1.2.1.1.01 146044
1.1.2.1.1 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของวัตถุดิบที่จะทําการผลิต

1.1.2.1.1.02 146045
1.1.2.1.1 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

1.3 รายงานผลการตรวจรับแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

1.1.2.1.1.03 146046
1.1.2.1.2 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 ชนิด และ ขนาดของวัตถุดิบถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.2.1.2.01 146047
1.1.2.1.2 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 จํานวนและปริมาณถูกต้องกับแผนการผลิตประจําวัน

1.1.2.1.2.02 146048
1.1.2.1.2 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.3 รายละเอียดของวัตถุดิบได้รับการบันทึกลงในใบรายงานการผลิต

1.1.2.1.2.03 146049
1.1.2.1.3 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

3.1 วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ

1.1.2.1.3.01 146050
1.1.2.1.3 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

3.2 ดําเนินการแก้ไข

1.1.2.1.3.02 146051
1.1.2.1.3 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

3.3 ตรวจสอบผลก่อน หลัง

1.1.2.1.3.03 146052
1.1.2.1.3 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

3.4 กําหนดวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพ และรายงานผล

1.1.2.1.3.04 146053

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

2. ทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรในการทํางานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิค

2. ความรู้เกี่ยวกับป้ายบ่งชี้ (Tag)

3. ความรู้เกี่ยวกับกําลังการผลิตของเครื่องจักร (Capacity)

4. ความรู้เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อจํากัดของเครื่องจักร

5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PDCA

6. ความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามของวัตถุดิบ

7. ความรู้เกี่ยวกับแผนการผลิตประจําวัน

8. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบ

9. ความรู้เกี่ยวแผนการผลิตประจําวัน

10. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัดวัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็กจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ