หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-DSWM-212A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืชเชิงเดี่ยว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วยการวางแผนและดำเนินการพัฒนามาตรฐานของกระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสำรวจรวบรวมข้อมูล วางแผน และดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของมาตรฐานกระบวนการผลิตที่มีหน่วยงานรับรอง ควบคุมคุณภาพระหว่างการเพาะปลูกพืช สร้างการยอมรับของผู้บริโภคในกระบวนการผลิต มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A521 จัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว A521.01 78898
A521 จัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 1.2 กำหนดวิธีการ ระยะเวลา และปัจจัยการพัฒนากระบวนการผลิตพืชได้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้ให้การรับรอง A521.02 78899
A522 ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 2.1 ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการให้รับรองหรือที่เทียบเคียงได้ A522.01 78900
A522 ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 2.2 ควบคุมคุณภาพการผลิตระหว่างการเพาะปลูกพืช A522.02 78901
A522 ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 2.3 ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและปลอดภัย A522.03 78902
A522 ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 2.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการผลิต A522.04 78903

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การพัฒนากระบวนการผลิตพืชที่ปลูกให้ได้มาตรฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อมูลมาตรฐานกระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว2. วิธีการพัฒนากระบวนการผลิตพืชให้ได้มาตรฐานที่มีหน่วยงานรับรอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร, ใบรับรองมาตรฐาน Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    ผลการสอบจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในการเข้ารับการฝึกอบรม          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    การประเมินจะใช้แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้            (ง) วิธีการประเมิน                    พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: ใบรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้                    พิจารณาหลักฐานความรู้: แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    N/A          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. มาตรฐานกระบวนการผลิต หมายถึงมาตรฐานที่มีหน่วยงานที่เชื่อถือได้รับรอง มาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร โดยกรมวิชาการเกษตร รับรอง ได้แก่                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับลำไย                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับข้าวหอมมะลิไทย                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพริก                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับข้าวโพดฝักอ่อน                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหน่อไม้ฝรั่ง                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับมะพร้าวน้ำหอม                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับกล้วยไม้                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับกาแฟ                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับถั่วลิสง                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับอ้อยโรงงาน                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับมันสำปะหลัง                              การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง                    2. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน หมายถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิตพืช และวางแผนปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของมาตรฐานที่ต้องการให้รับรอง หรือมาตรฐานที่เทียบเคียงได้                    3. การดำเนินการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต หมายถึง                              การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของมาตรฐานกระบวนการผลิตที่มีหน่วยงานรับรอง                              การควบคุมคุณภาพระหว่างการเพาะปลูกพืช                              การสร้างการยอมรับของผู้บริโภคในกระบวนการผลิต                              การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย มีการบำรุงรักษาอนามัยส่วนบุคคล                              การพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต โดยจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือมาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยินดีต้อนรับ