หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AKN-5-033ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืชเชิงเดี่ยว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินการ และการจัดการผลผลิตพืชเชิงเดี่ยว           ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสำรวจรวบรวมข้อมูล วางแผน ดำเนินการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A311 จัดทำแผนเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว A311.01
A311 จัดทำแผนเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 กำหนดวิธีการ ระยะเวลา และปัจจัยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากข้อมูลการสำรวจและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A311.02
A312 ดำเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.1 เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามที่กำหนดได้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A312.01
A312 ดำเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 จดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย A312.02
A312 ดำเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์/ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ A312.03
A313 จัดการผลผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 3.1 เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A313.01
A313 จัดการผลผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต A313.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง2. การจดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตพืชเชิงเดี่ยว3. การจัดการผลผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท้องถิ่นพืช2. วิธีการเตรียมดิน ปลูก บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต3. วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การรักษาคุณภาพ การขนส่ง หรือการแปรรูปผลผลิต4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชนั้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    หลักฐานแสดงประสบการณ์การเพาะปลูกพืชชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    ผลการสอบจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม หรือร่วมกิจกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    การประเมินจะใช้แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้            (ง) วิธีการประเมิน                    พิจารณาหลักฐานความรู้: แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    N/A          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. การจัดทำแผนเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว จะพิจารณาถึงชนิด พันธุ์พืช สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช อายุเก็บเกี่ยว การปลูกและการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์และความต้องการของตลาด การลดความเสี่ยง                    2. การจัดทำแผนเพาะปลูกพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การวางแผนใช้ต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับการผลิต/ปัจจัยการผลิต                              การวางแผนลดความเสี่ยงในการผลิตและจำหน่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ                              การตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำและอากาศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนการเพาะปลูก                    3. การดำเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตตามความจำเป็นและเงินทุนที่มี                              การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอย่างมีเหตุมีผล                              การใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ                              การตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกพืชด้วยความพอประมาณภายใต้เหตุผลและสถานการณ์                              การประยุกต์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชอย่างเมีเหตุมีผล                              การปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาถูกต้อง มีเหตุผลเหมาะสมกับชนิดพืชและเงินทุน                              การผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                              การกำหนดชนิด พันธุ์ และจำนวนพืชที่ปลูกเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามกำลังความสามารถและทรัพยากรที่มี สอดคล้องกับความต้องการตลาด                              การดำเนินการภายใต้กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับพืชที่ปลูก ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรฐานสินค้าเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานกระบวนการผลิตมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น                    4. การเก็บเกี่ยว หมายถึงการเก็บผลผลิตพืชด้วยมือ ด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์เก็บเกี่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หรือใช้เครื่องมือเครื่องจักร/เทคโนโลยี พืชผลหลายชนิดต้องมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการทำความสะอาด การบ่ม การคัดขนาด การตัดแต่ง การเคลือบผิว การบรรจุหีบห่อ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของพืชและความต้องการของตลาด                    5. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เป็นการผลิตที่ควบคุมผลผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือเป็นการสร้างคุณลักษณะเฉพาะของผลผลิต สร้างเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า ออกแบบให้เป็นที่น่าสนใจ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น หรือจำหน่ายได้มากขึ้น                    6. การจัดการผลผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุและวิธีการที่เหมาระสม                              การสร้างคุณลักษณะเฉพาะของผลผลิต                              การรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว                              การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                              การจัดช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย                              การสร้างเครื่องหมายการค้า/ตราสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์                              การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่าย                              การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่าย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือมาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยินดีต้อนรับ