หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-FJND-068A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยุสื่อสาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการวางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องมือวิทยุสื่อสาร และดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบด้านการสื่อสาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF11101 วางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 1.1 กำหนดขอบเขตของการประเมินผล NF11101.01 62290
NF11101 วางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 1.2 กำหนดวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล NF11101.02 62291
NF11101 วางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 1.3 จัดทำขั้นตอนการประเมินผล NF11101.03 62292
NF11101 วางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 1.4 สรุปผลการประเมินและเสนอให้กับนักเดินเรือประมง NF11101.04 62293
NF11102 วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 2.1 รวบรวมข้อมูลข้อขัดข้องของเครื่องมือวิทยุสื่อสาร NF11102.01 62294
NF11102 วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 2.2 วิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้อง NF11102.02 62295
NF11103 ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบด้านการสื่อสาร 3.1 จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบ NF11103.01 62296
NF11103 ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบด้านการสื่อสาร 3.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขข้อขัดข้อง NF11103.02 62297
NF11103 ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบด้านการสื่อสาร 3.3 สรุปและบันทึกผลการแก้ไขข้อขัดข้อง NF11103.03 62298

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการวางแผนและวเคราะห์

 • ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น

 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเลกทรอนิคส์เบื้องต้น

 • ความรู้วงจรไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • ใบอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

        คอบคลุมการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมบนเรือ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาคู่มือการทำงานของอุปกรณ์บนเรือให้ครบถ้วนคำแนะนำ
 • ศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดบนเรือประมง

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ