หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-FIH-4-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยุสื่อสาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทบุสื่อสาร และซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.1 กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษา NF11001.01
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.2 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน(WorkInstruction) ในการบำรุงรักษา NF11001.02
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.3 จัดทำเอกสารระบุการใช้ทรัพยากรในการบำรุงรักษา NF11001.03
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.1 จัดเตรียมเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง NF11002.01
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.2 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง NF11002.02
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.3 ดำเนินการบำรุงรักษาตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติการ(Work Instruction) NF11002.03
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.4 จดบันทึกผลการซ่อมบำรุง NF11002.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการใช้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร

 • ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น

 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเลกทรอนิคส์เบื้องต้น

 • ความรู้วงจรไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • ใบอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

คอบคลุมการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมบนเรือ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาการปฏิบัติการของเรือ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาคู่มือการทำงานของอุปกรณ์บนเรือให้ครบถ้วนคำแนะนำ
 • ศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดบนเรือประมง

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ