หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-XOJY-067A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยุสื่อสาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทบุสื่อสาร และซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.1 กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษา NF11001.01 62283
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.2 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน(WorkInstruction) ในการบำรุงรักษา NF11001.02 62284
NF11001 วางแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 1.3 จัดทำเอกสารระบุการใช้ทรัพยากรในการบำรุงรักษา NF11001.03 62285
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.1 จัดเตรียมเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง NF11002.01 62286
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.2 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง NF11002.02 62287
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.3 ดำเนินการบำรุงรักษาตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติการ(Work Instruction) NF11002.03 62288
NF11002 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.4 จดบันทึกผลการซ่อมบำรุง NF11002.04 62289

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการใช้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร

 • ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น

 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเลกทรอนิคส์เบื้องต้น

 • ความรู้วงจรไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • ใบอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

คอบคลุมการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมบนเรือ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาการปฏิบัติการของเรือ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาคู่มือการทำงานของอุปกรณ์บนเรือให้ครบถ้วนคำแนะนำ
 • ศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดบนเรือประมง

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ