หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียม จัดเก็บวัตถุดิบ และประกอบอาหาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-OTBQ-083A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียม จัดเก็บวัตถุดิบ และประกอบอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

คนครัว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ตามที่กำหนด จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และมีทักษะในการประกอบอาหาร ตลอดจนสามารถวางแผนจัดซื้อเสบียงก่อนการเดินทางที่ได้คุณภาพและเพียงพอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 5120 พ่อครัว/ แม่ครัว

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF40401 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 1.1 ประมาณการปริมาณ อาหารสดและอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมกับเครื่องปรุงรสตามจำนวนบุคลากรบนเรือและระยะเวลาที่ทำการประมง NF40401.01 62439
NF40401 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 1.2 จัดทำรายการเสบียงอาหารแล้วส่งมอบให้แก่ต้นเรือ NF40401.02 62440
NF40401 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 1.3 คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับเสบียงในแต่ละเที่ยวที่ทำการประมง NF40401.03 62441
NF40401 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 1.4 เลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบ NF40401.04 62442
NF40401 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5 หมู่ NF40401.05 62443
NF40402 จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหารและประกอบอาหาร 2.1 แยกชนิดและประเภทวัตถุดิบในการประกอบอาหารออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักการ NF40402.01 62444
NF40402 จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหารและประกอบอาหาร 2.2 เลือกพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ NF40402.02 62445
NF40403 ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ 3.1 เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร NF40403.01 62446
NF40403 ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ 3.2 จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารตามรายการที่กำหนดไว้ NF40403.02 62447
NF40403 ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ 3.3 ปรุงอาหารตามรายการที่กำหนดอย่างถูกสุขลักษณะ NF40403.03 62448

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

 • ทักษะการแยกประเภทของวัตถุดิบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการประกอบอาหาร

 •  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลและจัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำแนะนำ
 • ใช้วัตถุดิบตามลำดับการใช้ปรุงอาหาร

 • ใช้อุปกรณ์ในการเตรียมวัตถุดิบได้เหมาะสมตามชนิดอาหารที่จะทำ

 • แยกชนิดและประเภทวัตถุดิบในการประกอบอาหารออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักการ

 • เลือกสถานที่ในการเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • เตรียมวัตถุดิบตามตำรับที่ได้กำหนดไว้ เช่น ทำความสะอาดล้างเนื้อสัตว์ก่อน เพราะจะมีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด จากนั้นทำการเตรียมผัก เครื่องปรุงรส

 • แยกชนิดและประเภทวัตถุดิบในการประกอบอาหารออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักการ เช่น เก็บเนื้อสัตว์ แยกออกจากผักและผลไม้ ของแห้งควรเก็บรวมกับของแห้ง เครื่องปรุงรสควรเก็บรวมกัน

 • เลือกสถานที่ในการเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ คือสถานที่เก็บต้องมีความสะอาด ปราศจากแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรค และความชื้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ