หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-FKEV-082A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

คนครัว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร มีทักษะในการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 5120 พ่อครัว/ แม่ครัว

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF40301 ทำการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 1.1 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ NF40301.01 62433
NF40301 ทำการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 1.2 บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ NF40301.02 62434
NF40301 ทำการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 1.3 กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ NF40301.03 62435
NF40302 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 2.1 จัดทำรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร NF40302.01 62436
NF40302 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 2.2 ตรวจนับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารตามรายการที่มี NF40302.02 62437
NF40302 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน NF40302.03 62438

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในครัว

 • ทักษะในการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ครัว

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

 • ความรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันความเสียหาย และเพื่อยืดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถประเมินอายุการใช้งานของเครื่องมือและทำการบำรุงรักษาก่อนเครืองมือและอุปกรณ์จะเสียหายได้คำแนะนำ
 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • การตรวจสอบเครื่องมือ คือ การเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และทราบถึงสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

 • ตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ คือ การตรวจนับเครื่อมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบงานครัวให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหาย และให้มีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 • บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ คือ การบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพเดิมและอย่างถูกวิธี ต้องบำรุงให้ถูกประเภทของการใช้งานเพื่อชะลอความเสื่อมสภาพของ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ