หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-JETM-081A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

คนครัว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานครัวต่างๆ สามารถแยกประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และสามารถจัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งานครัวได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 5120 พ่อครัว/ แม่ครัว

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF40201 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 1.1 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน NF40201.01 62426
NF40201 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 1.2 กำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้ NF40201.02 62427
NF40201 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 1.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมอาหารได้ครบถ้วน NF40201.03 62428
NF40202 แยกประเภทของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2.1 แยกประเภทของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละประเภทของการเตรียม ผสม ประกอบ NF40202.01 62429
NF40202 แยกประเภทของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2.2 แยกประเภทของเครื่องมือตามหลักสุขาภิบาลอาหาร NF40202.02 62430
NF40203 จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งาน 3.1 ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้องตามชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์นั้น NF40203.01 62431
NF40203 จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งาน 3.2 จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์แยกตามชนิดจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในที่เก็บให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างปลอดภัย NF40203.02 62432

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหาร

 • ทักษะการดูแล/จัดเก็บอุปกรณ์ครัว

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์งานครัว

 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์งานครัว

 • ความรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์งานครัว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          การเตรียมและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีขอบเขตมุ่งเน้นในเรื่องของการเลือกใช้ การแยกประเภทตามขั้นตอนการปรุงอาหาร จนถึงการจัดเก็บ โดยครอบคลุมเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร การจัดเสิร์ฟ การทำความสะอาดคำแนะนำ
 • ศึกษารายการอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการจัดเตรียมอุปกรณ์

 • แยกประเภทของเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เช่น หม้อ กระทะ ตะหลิว ทัพพี เขียง มีด และอุปกรณ์ในการจัดเสิร์ฟ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ

 • แยกประเภทของเครื่องมือในการทำความสะอาดอุปกรณ์ นํ้ายาล้างจาน ฝอยขัดหม้อ ฟองนํ้า ผ้าเช็ดจาน ผ้าขาวบาง ผ้าเช็ดจาน ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ดพื้น

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์

 • สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ