หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-CTTH-069B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EP311 จัดทำรายงานผลการทดสอบ 31.1 สามารถอธิบายวิธีการจัดทำรายงานผลการทดสอบได้ EP311.01 145096
EP311 จัดทำรายงานผลการทดสอบ 31.2 สามารถระบุข้อมูลที่จำเป็นในรายงานผลการทดสอบได้ EP311.02 145097
EP311 จัดทำรายงานผลการทดสอบ 31.3 สามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบอย่างครบถ้วนถูกต้องได้ EP311.03 145098
EP312 ทบทวน และอนุมัติ รายงานการทดสอบ 32.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวน และอนุมัติรายงานการทดสอบได้ EP312.01 145099
EP312 ทบทวน และอนุมัติ รายงานการทดสอบ 32.2 สามารถระบุหลักการ และเงื่อนไขในการทบทวน และอนุมัติรายงานการทดสอบได้ EP312.02 145100

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะภาษาอังกฤษ

– ทักษะการเตรียมข้อมูล

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับชนิด และประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการเขียน

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้หลักการเป็นไปตามข้อกำหนดของการทดสอบ

– ความรู้หลักในการทบทวน และอนุมัติ

– ความรู้ในระดับเปรียบเทียบเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับเปรียบเทียบเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือรายงานผลการทดสอบ เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการเกี่ยวกับความเป็นไปตามข้อกำหนด การทบทวน และอนุมัติ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานผลการทดสอบ การทบทวนและอนุมัติรายงานการทดสอบ

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความครบถ้วน และถูกต้อง ตามผลการปฏิบัติงาน มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อกำหนดของลูกค้า บันทึกผลการทดสอบ เป็นต้น

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น เช่น ซอพต์แวร์เฉพาะด้านในแต่ละการทดสอบ หรือการประมวลผล เป็นต้น

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การจัดทำรายงานผลการทดสอบ

•    จัดทำรายงานผลการทดสอบ

•    จัดทำรายงานการเป็นไปตามข้อกำหนด

•    จัดทำรายงานข้อคิดเห็นและการแปลผล

– การทบทวนและอนุมัติรายงานการทดสอบ

•    ทบทวนรายงานการทดสอบ

•    อนุมัติรายงานการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบข้อเขียน และ/หรือ

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ