หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Routine tests และ Additional Tests

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-QQTE-066B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Routine tests และ Additional Tests

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Routine tests และ Additional Testsได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

IEC 60076 ในขอบเขตของ Power Transformer

หรือ IEEE C57.12 ในขอบเขตของ Distribution and Power Transformer

หรือ มอก. 384 : หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หรือ ข้อกำหนดของลูกค้า เป็นต้น


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EP221 Measurement of winding resistance 14.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP221.01 145050
EP221 Measurement of winding resistance 14.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP221.02 145051
EP221 Measurement of winding resistance 14.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP221.03 145052
EP222 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 15.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP222.01 145053
EP222 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 15.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP222.02 145054
EP222 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 15.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP222.03 145055
EP223 Measurement of short-circuit impedance and load loss 16.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP223.01 145056
EP223 Measurement of short-circuit impedance and load loss 16.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP223.02 145057
EP223 Measurement of short-circuit impedance and load loss 16.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP223.03 145058
EP224 Measurement of no-load loss and current 17.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP224.01 145059
EP224 Measurement of no-load loss and current 17.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP224.02 145060
EP224 Measurement of no-load loss and current 17.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP224.03 145061
EP225 Dielectric routine tests 18.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP225.01 145062
EP225 Dielectric routine tests 18.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP225.02 145063
EP225 Dielectric routine tests 18.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP225.03 145064
EP226 Tests on on-load tap-changers, where appropriate 19.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP226.01 145065
EP226 Tests on on-load tap-changers, where appropriate 19.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP226.02 145066
EP226 Tests on on-load tap-changers, where appropriate 19.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP226.03 145067
EP227 Determination of capacitances windings-to-earth, and between windings 20.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP227.01 145068
EP227 Determination of capacitances windings-to-earth, and between windings 20.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP227.02 145069
EP227 Determination of capacitances windings-to-earth, and between windings 20.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP227.03 145070
EP228 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers 21.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP228.01 145071
EP228 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers 21.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP228.02 145072
EP228 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers 21.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP228.03 145073
EP229 Measurement of the harmonics of the no-load current 22.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP229.01 145074
EP229 Measurement of the harmonics of the no-load current 22.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP229.02 145075
EP229 Measurement of the harmonics of the no-load current 22.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP229.03 145076
EP230 Measurement of the power taken by the fan and oil pump motors 23.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทดสอบได้ EP230.01 145077
EP230 Measurement of the power taken by the fan and oil pump motors 23.2 สาธิตวิธีการต่อวงจร และทดสอบ EP230.02 145078
EP230 Measurement of the power taken by the fan and oil pump motors 23.3 สามารถอธิบายวิธีอ่านค่า และบันทึกผลการทดสอบได้ EP230.03 145079

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน

– ทักษะการวัดค่าทางไฟฟ้าแรงสูง

– ทักษะการจดบันทึก

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับชนิด และประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ และความปลอดภัยในการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้เครื่องมือวัดเฉพาะทาง

– ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับหลักการ และความปลอดภัยในการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

– ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบ และข้อควรระวังในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด บันทึกผลการทดสอบ เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิธีทดสอบและข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Routine tests และ Additional Tests

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความถูกต้องให้เทียบเท่า หรือเหนือกว่ามาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มขีดความสามารถของการทดสอบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลข้อกำหนดลูกค้า ใบสั่งงาน

– ตัวอย่างชิ้นงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น

– เครื่องมือวัด

– เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก

– สถานที่

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– ต่อ และตรวจสอบวงจรทดสอบ

– ทดสอบผลิตภัณฑ์

– อ่านค่า และบันผลการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบสัมภาษณ์

– การสอบข้อเขียน

– การสาธิตการปฏิบัติงานและ/หรือยินดีต้อนรับ