หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-IMRG-065B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EP211 จัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ 12.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบได้ EP211.01 145042
EP211 จัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ 12.2 สามารถเตรียมผลิตภัณฑ์ให้พร้อมเข้าทดสอบได้ EP211.02 145043
EP211 จัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ 12.3 สามารถอธิบายวิธีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพเดิมได้ EP211.03 145044
EP211 จัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ 12.4 สามารถอธิบายวิธีการเตรียมส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบได้ EP211.04 145045
EP212 เตรียมความพร้อมเอกสาร เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 13.1 สามารถอธิบายวิธีการเตรียมเอกสารให้มีความทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้ในการทดสอบได้ EP212.01 145046
EP212 เตรียมความพร้อมเอกสาร เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 13.2 สามารถอธิบายวิธีการเตรียมเครื่องมือวัด และ/หรือ ซอฟต์แวร์ประมวลผล ให้พร้อมทดสอบได้ EP212.02 145047
EP212 เตรียมความพร้อมเอกสาร เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 13.3 สามารถอธิบายวิธีการเตรียมอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมใช้งานได้ EP212.03 145048
EP212 เตรียมความพร้อมเอกสาร เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 13.4 สามารถอธิบายวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทดสอบได้ EP212.04 145049

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน

– ทักษะการอ่านแบบผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดทางเทคนิค

– ทักษะความถนัดทางช่าง

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับชนิด และประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับรู้หลักการเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการตรวจสอบ

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้ในระดับเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ

– ความรู้ในระดับเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือรายงานการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ หรือใบตรวจสอบ เอกสาร เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความพร้อมในการทดสอบของผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อกำหนดของลูกค้า ใบสั่งงาน รายการเครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ประมวลผล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบ

•    รับผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบ

•    เตรียมผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบ

•    จัดเก็บผลิตภัณฑ์

•    ส่งคืนผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบ

– การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

•    ตรวจสอบเครื่องมือวัด

•    ตรวจสอบซอฟต์แวร์

•    ตรวจสอบอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

•    ตรวจสอบความปลอดภัยในการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบข้อเขียน และ/หรือ

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ