หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EISF-050B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2143 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดการงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET121 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.1 อธิบายหลักการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบ ET121.01 144942
ET121 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.2 อธิบายเกณฑ์ประเมินการชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบ ET121.02 144943
ET121 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.3 จัดทำตัวอย่าง KPI ของกลุ่มงานทดสอบตามที่กำหนด ET121.03 144944
ET122 ควบคุมและประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5.1 อธิบายแนวทางควบคุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ET122.01 144945
ET122 ควบคุมและประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5.2 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มแผนควบคุมการปฏิบัติงานและแผนการตรวจติดตามผล พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ET122.02 144946
ET122 ควบคุมและประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5.3 อธิบายแนวทาง/แผนการจัดการข้อร้องเรียน ET122.03 144947

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน

– ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงานทดสอบและกระบวนการทดสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการจัดทำตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการจัดทำตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน

– ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารองค์กร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC17025) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ มอก.17020 (ISO/IEC 17020) เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของกลุ่มงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือสามารถกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและกระบวนการของกลุ่มงานทดสอบ รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประเมินและตรวจติดตามผลการจัดการคุณภาพ

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดการให้บรรลุเป้าหมายโยบายคุณภาพ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– วิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ และประเมิน เลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม

– กำหนดตัวชี้วัดให้บุคลากรกลุ่มงานทดสอบ โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสาร มีรายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงาน และตัวชี้วัดรายบุคคล มีเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และทำข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน

– ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำแบบฟอร์มแผนควบคุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดของแผนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยมีกรอบเวลาและทำให้ได้ตามกรอบเวลา

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ