หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทวนสอบ และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-AMMH-058B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทวนสอบ และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2143 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทวนสอบ และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET421 วิเคราะห์และกำหนดวิธีการทวนสอบ 22.1 อธิบายการวิเคราะห์เลือกใช้วิธีการทวนสอบ ET421.01 144989
ET421 วิเคราะห์และกำหนดวิธีการทวนสอบ 22.2 อธิบายวิธีการทวนสอบ ET421.02 144990
ET422 ปฏิบัติการทวนสอบ รายงาน และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 23.1 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการทวนสอบ ET422.01 144991
ET422 ปฏิบัติการทวนสอบ รายงาน และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 23.2 อธิบายขอบเขตการรับรองผล และการจัดการข้อร้องเรียน ET422.02 144992

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เชิงสถิติ

– ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทวนสอบและรับรองผล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้ในเชิงสถิติ

– ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการทวนสอบและรับรองผล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การทวนสอบและรับรองผล การจัดทำรายงานการทวนสอบ การตรวจประเมินระบบคุณภาพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบ และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– เลือกวิธีการทวนสอบ เช่นการเทียบผลการทดสอบเป็นการภายใน หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ และกำหนดกำหนดการทวนสอบ

– ดำเนินการทวนสอบ ประเมินผลทางสถิติ และจัดทำรายผลการทวนสอบ

– รับรองผลการทวนสอบ

ข2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของผลการทวนสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ