หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานสอบเทียบและงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-BMQK-056B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมงานสอบเทียบและงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 3113 : ช่างเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 7233 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสอาชีพ 7242 : ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมงานสอบเทียบและงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET341 วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 17.1 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ ทบทวนขีดความสามารถของเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และบ่งชี้ ET341.01 144978
ET341 วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 17.2 อธิบายวิธีการคัดเลือกผู้ให้บริการสอบเทียบ ET341.02 144979
ET341 วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 17.3 จัดทำตัวอย่างแผนการสอบเทียบ การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน และการทวนสอบผลการสอบเทียบ ET341.03 144980
ET342 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18.1 จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม และบ่งชี้ ET342.01 144981
ET342 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18.2 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ET342.02 144982

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ การบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์วัด

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานสอบเทียบและงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสอดคล้องและเป็นไปได้ในการจัดทำแผน

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนกรอบเวลาที่กำหนด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแผนการสอบเทียบและแผนการบำรุงรักษา

– จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและทำความเข้าใจ

– ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงกรอบระยะเวลา

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขาดความถูกต้องแม่นยำ

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน การยืดอายุการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ