หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดสอบมาตรฐานและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-PMKY-054B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 3113 : ช่างเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 7233 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสอาชีพ 7242 : ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเรียนรู้งานทดสอบและทำ performance test ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET321 ปฏิบัติงานทดสอบตามมาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13.1 อธิบายการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงเคมี และ เชิงฟิสิกส์ (ทางกล, ทางไฟฟ้า) ET321.01 144967
ET321 ปฏิบัติงานทดสอบตามมาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13.2 อธิบายสมรรถนะและหลักการทำงานของเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัดตามที่กำหนด ET321.02 144968
ET321 ปฏิบัติงานทดสอบตามมาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 สาธิตการตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัดตามที่กำหนด ET321.03 144969
ET321 ปฏิบัติงานทดสอบตามมาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13.4 อธิบายวิธีการอ่านค่าผลการทดสอบตามเครื่องมือที่กำหนด ET321.04 144970
ET322 รวบรวมผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14.1 อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลผลการทดสอบและวิธีการบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ ET322.01 144971
ET322 รวบรวมผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14.2 อธิบายวิธีการเลือกใช้ข้อมูลผลการทดสอบ ET322.02 144972
ET322 รวบรวมผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14.3 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเก็บรักษาและส่งคืนผลิตภัณฑ์ทดสอบ ET322.03 144973

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ

– ทักษะงานช่าง/งานวิศวกรรม

– ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้เครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ

– ทักษะการเก็บ ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการอ่านผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้งานเครื่องมือวัดพื้นฐาน หรือขั้นกลาง หรือขั้นสูง หรือ การใช้งานเครื่องมือทดสอบพื้นฐาน หรือขั้นกลาง หรือขั้นสูง ตามขอบข่ายงานของสถานประกอบการ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับทดสอบและทำการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการทดสอบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– ศึกษาสมรรถนะของเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทาง Safety และ Performance ได้แก่ Multi Meter, Power Meter, Earth Continuity Tester, Leak Current Hitester, AC/DC Withstanding Voltage, Insulation Resistance Tester

– ใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสถานประกอบการนั้นๆตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการใช้งาน

– เลือกใช้งานเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์

– การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ