หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ วางแผนป้องกันความเสี่ยง และประเมินความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-PAWL-052B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ วางแผนป้องกันความเสี่ยง และประเมินความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 3113 : ช่างเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 7233 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสอาชีพ 7242 : ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ วางแผนป้องกันความเสี่ยง และประเมินความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET221 วิเคราะห์และสรุปวิธีการตามมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.1 อ่านมาตรฐานวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดและอธิบาย ET221.01 144956
ET221 วิเคราะห์และสรุปวิธีการตามมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.2 เขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ET221.02 144957
ET222 วิเคราะห์การป้องกันความเสี่ยง 9.1 อธิบายเทคนิควิธีการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความถี่ ผลกระทบ โอกาสความเป็นไปได้ ET222.01 144958
ET222 วิเคราะห์การป้องกันความเสี่ยง 9.2 อธิบายเทคนิควิธีการคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง การตรวจติดตามผล และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ET222.02 144959
ET222 วิเคราะห์การป้องกันความเสี่ยง 9.3 จัดทำตัวอย่างแผนป้องกันความเสี่ยงในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด ET222.03 144960
ET223 วิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 10.1 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานทดสอบ ET223.01 144961
ET223 วิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 10.2 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์ม Checklist สำหรับวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานทดสอบ ET223.02 144962

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการอ่านมาตรฐาน

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะการเตรียมการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารองค์กร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC17025) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ มอก.17020 (ISO/IEC 17020) เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ การวางแผนป้องกันความเสี่ยง และการประเมินความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– วิเคราะห์และประเมินมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ้างอิงรายละเอียดในมาตรฐานการทดสอบ

– กำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– บริหารจัดการความเสี่ยงในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องแสดงความสามารถในการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง

– ตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานทดสอบ โดยจัดทำ Checklist ซึ่งมีรายละเอียดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ สถานที่ทดสอบ เครื่องมือทดสอบและบุคลากรทดสอบ พร้อมระบุเกณฑ์ในการประเมิน

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามกรอบเวลา

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ