หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาทบทวนข้อกำหนดและกำหนดการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-KHIL-051B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาทบทวนข้อกำหนดและกำหนดการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 3113 : ช่างเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 7233 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสอาชีพ 7242 : ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถศึกษาทบทวนข้อกำหนด และกำหนดการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET211 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.1 อธิบายแนวทางวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ET211.01 144948
ET211 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.2 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ ET211.02 144949
ET211 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.3 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์ม Checklist ประเมินงานบริการทดสอบขั้นต้น ET211.03 144950
ET211 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.4 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มตารางงานทดสอบ และอธิบายวิธีการจัดลำดับงาน ET211.04 144951
ET211 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.5 จัดทำตัวอย่าง Checklist สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรทดสอบ ET211.05 144952
ET212 ทบทวนและประเมินผลการทบทวน แจ้งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 7.1 อธิบายวิธีการทบทวนข้อกำหนด และหลักการประเมินความสามารถในการทำตามข้อกำหนดของลูกค้า ET212.01 144953
ET212 ทบทวนและประเมินผลการทบทวน แจ้งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 7.2 อ่านแบบผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเมินความถูกต้องตามแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งมาทดสอบ ET212.02 144954
ET212 ทบทวนและประเมินผลการทบทวน แจ้งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 7.3 จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงผลการทบทวนแจ้งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ET212.03 144955

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการสื่อสาร

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการอ่านแบบ 

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็ทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน จำแนก ลักษณะงานทดสอบ และจัดลำดับความสำคัญ

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารองค์กร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC17025) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ มอก.17020 (ISO/IEC 17020) เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและทบทวนข้อกำหนดการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– วิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกส่งมาทดสอบโดยการทวนสอบแบบกับผลิตภัณฑ์ทดสอบ และข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบ

– สำรวจความพร้อมในการรับงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำเป็น Checklist ที่สามารถแสดงความพร้อมในการรับงาน มีรายละเอียดคิวงาน คิวสอบเทียบเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ รายการมาตรฐานที่ทดสอบได้ เป็นต้น

– จัดทำเอกสารยืนยันข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามรับรอง

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามกรอบเวลา

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ