หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการติดตั้งใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-PGUZ-053B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการติดตั้งใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 3113 : ช่างเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสอาชีพ 7233 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสอาชีพ 7242 : ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการติดตั้งใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ET311 วางแผนการติดตั้งและดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11.1 อธิบายแนวทางการวางแผนการติดตั้งเครื่องมือทดสอบ ET311.01 144963
ET311 วางแผนการติดตั้งและดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11.2 จัดทำแผนการติดตั้งเครื่องมือทดสอบตามที่กำหนด ET311.02 144964
ET312 ทดสอบการติดตั้ง และเตรียมความพร้อมในการใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12.1 จัดทำรายงานผลการทดสอบการติดตั้งเครื่องมือทดสอบตามที่กำหนด ET312.01 144965
ET312 ทดสอบการติดตั้ง และเตรียมความพร้อมในการใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12.2 อธิบายแนวทางการเตรียมความพร้อมการใช้งานเครื่องมือทดสอบ ET312.02 144966

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะงานช่าง/งานวิศวกรรม

– ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อ

– ความรู้เกี่ยวกับงานติดตั้ง และการตรวจรับงานติดตั้ง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะการตรวจสอบ

– ทักษะการประเมิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง/งานวิศวกรรม ติดตั้ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมงานติดตั้งใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือทดสอบ หรือเครื่องมือวัด

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งใช้งานเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วางแผนการจัดซื้อ ควบคุมการติดตั้ง เข้ารับการอบรมการใช้งาน และตรวจรับเครื่องมือทดสอบ

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– วางแผนระยะเวลาการจัดซื้อ ติดตั้ง และตรวจรับ

– ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ข.2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงกรอบเวลา

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ

– ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ