หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การวางกลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-HPHG-048B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การวางกลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2143 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EQ421 วิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ 17.1 เข้าใจการวางกลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์กร EQ421.01 144931
EQ421 วิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ 17.2 อธิบายการพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตได้ EQ421.02 144932
EQ422 ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ 18.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในระดับองค์กรได้ EQ422.01 144933
EQ422 ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ 18.2 อธิบายการพัฒนากลยุทธ์ระบบคุณภาพในระดับองค์การ EQ422.02 144934

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์

– ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์

– ความรู้การบริหารจัดการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram

– ทักษะการบริหารจัดการ

– ทักษะการนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้การบริหารและจัดการทั่วไป

– ความรู้การบริหารและจัดการ IT

– ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

– ความรู้การตลาด

– ความรู้การวิเคราะห์ SWOT


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

– เครื่องมือแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคุณภาพ อาทิเช่น

- PDCA

- Flowchart (process analysis)

- Brainstorming Benefit(s)

- 5 Whys (root cause analysis)

- Fishbone diagram (root cause analysis)

- Pareto chart (rank order by importance)

- Control chart (performance over time)

- LEAN / Kaizen / Gemba Walk

- Six Sigma (DMAIC Methodology)

– แผนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Improvement Plan) และแผนควบคุมระบบคุณภาพ (Control Plan)

– การประเมินผล การปรับปรุงเอกสารและการจัดทำเป็นข้อกำหนดหรือมาตรฐานใหม่

– สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ