หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-JCTM-047B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2143 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EQ411 ทำความเข้าใจปัญหาและสามารถใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต 14.1 ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคุณภาพได้ EQ411.01 144925
EQ411 ทำความเข้าใจปัญหาและสามารถใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต 14.2 วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตได้ EQ411.02 144926
EQ412 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ถูกต้องและดียิ่งขี้น 15.1 จัดทำแผนกระบวนการการผลิต (Process Flow) เพื่อการวางระบบคุณภาพได้ EQ412.01 144927
EQ412 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ถูกต้องและดียิ่งขี้น 15.2 จัดทำแผนปรับปรุงระบบคุณภาพได้ EQ412.02 144928
EQ413 ดำเนินการ ประเมินผล และ จัดทำเป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง 16.1 อธิบายการประเมินผล การปรับปรุงเอกสารและการจัดทำเป็นข้อกำหนดหรือมาตรฐานได้ EQ413.01 144929
EQ413 ดำเนินการ ประเมินผล และ จัดทำเป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง 16.2 จัดทำมาตรฐานภายในได้ EQ413.02 144930

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะเขียน

– ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

– ทักษะการนำเสนองาน

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้พื้นฐานนำเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

– ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

– ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน

– ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน

– ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน

– ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้หลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

– ความรู้เครื่องมือในแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

– เครื่องมือแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคุณภาพ อาทิเช่น

- PDCA

- Flowchart (process analysis)

- Brainstorming Benefit(s)

- 5 Whys (root cause analysis)

- Fishbone diagram (root cause analysis)

- Pareto chart (rank order by importance)

- Control chart (performance over time)

- LEAN / Kaizen / Gemba Walk

- Six Sigma (DMAIC Methodology)

– แผนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Improvement Plan) และแผนควบคุมระบบคุณภาพ (Control Plan)

– การประเมินผล การปรับปรุงเอกสารและการจัดทำเป็นข้อกำหนดหรือมาตรฐานใหม่

– สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบสัมภาษณ์

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ