หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการควบคุมระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EJAE-045B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการควบคุมระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2143 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 2144 : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EQ221 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรของระบบคุณภาพ และออกแบบระบบคุณภาพและทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 8.1 อธิบายขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรของระบบคุณภาพได้ EQ221.01 144912
EQ221 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรของระบบคุณภาพ และออกแบบระบบคุณภาพและทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 8.2 ดำเนินควบคุมระบบคุณภาพได้ EQ221.02 144913
EQ222 เลือกใช้เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพและการใช้สถิติเพื่อระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 9.1 เลือกใช้เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพได้ EQ222.01 144914
EQ222 เลือกใช้เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพและการใช้สถิติเพื่อระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 9.2 อธิบายและเลือกใช้เครื่องมือจัดการด้านสถิติพื้นฐานได้ EQ222.02 144915
EQ223 จัดการระบบรับข้อร้องเรียน รวบรวมและทวนสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็น บันทึก ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสื่อสารผลการปรับปรุงกับผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล 10.1 ดำเนินการจัดการของเสียของระบบคุณภาพได้ EQ223.01 144916
EQ223 จัดการระบบรับข้อร้องเรียน รวบรวมและทวนสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็น บันทึก ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสื่อสารผลการปรับปรุงกับผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล 10.2 รับข้อร้องเรียน บันทึก สื่อสาร ตอบรับ แก้ไข และนำเสนอผลการปรับปรุงกับผู้ร้องเรียนได้ EQ223.02 144917
EQ224 จัดทำบัญชีรายชื่อของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ แผนสอบเทียบและวิธีการการตรวจสอบระหว่างใช้งาน 11.1 เข้าใจการตรวจสอบและเครื่องมือวัดพื้นฐาน EQ224.01 144918
EQ224 จัดทำบัญชีรายชื่อของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ แผนสอบเทียบและวิธีการการตรวจสอบระหว่างใช้งาน 11.2 จัดทำบัญชีรายชื่อ และกำหนดช่วงเวลาบำรุงรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพได้ EQ224.02 144919

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะเขียน

– ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

– ทักษะการนำเสนองาน

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้พื้นฐานนำเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

– ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

– ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน

– ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน

– ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน

– ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้หลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

– ความรู้การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

– ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO9000, RBA-EICC, WEE, TUV หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

– แผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan) ขั้นตอนการทำงาน (Standard Operating Procedure - SOP) ระบบการจัดการเอกสาร (Document Control) วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Request - CAR) และระบบ Engineering Change System (ECN/ECO)

– ขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรของระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต อาทิเช่น การควบคุมคุณภาพภายใน การควบคุมคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques), 7 QC tools

– เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพและสถิติพื้นฐาน อาทิเช่น Histogram, Check Sheet, Scatter Diagram, Control Charts, Pareto Charts และการใช้ Basic Statistic ในโปรแกรม Minitab หรือเทียบเคียง

– ระบบรับข้อร้องเรียน การบันทึกข้อร้องเรียน การแก้ไขและการสื่อสารผลการปรับปรุงกับ

ผู้ร้องเรียน อาทิเช่น การใช้ 3D และ 8D Response

– ความสามารถของเครื่องมือวัด measurement capability analysis (MCA) or MSA เครื่องมือวัดที่งานคุณภาพเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เช่น GO gage และ NOGO gage


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- การสอบข้อเขียน

- การสอบปฏิบัติ

- สัมภาษณ์

- แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ