หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-EKAN-078A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องมือแพทย์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ เพื่อแปลงเป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานออกแบบ หรือนำมาใช้เพื่อประเมินสมรรถนะในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101MC01.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล

101MDC01.1.01 163153
101MC01.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1.2 กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกประเภทงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

101MDC01.1.02 163154
101MC01.1 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1.3 คัดกรองข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ หรือประเมินสมรรถนะในการใช้งาน

101MDC01.1.03 163155
101MC01.2 สกัดข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษา

2.1 อ่านงานวิจัยหรือผลการศึกษาและสรุปใจความสำคัญ

101MDC01.2.01 163156
101MC01.2 สกัดข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษา

2.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นจากงานวิจัย หรือผลการศึกษา

101MDC01.2.02 163157
101MC01.3 นำข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษามาใช้งาน

3.1 แปลงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัจจัยนำเข้า และผลลัพธ์ของการออกแบบ

101MDC01.3.01 163158
101MC01.3 นำข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษามาใช้งาน

3.2 บันทึกข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องในศูนย์ควบคุมเอกสาร

101MDC01.3.02 163159

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4 หรือ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถค้นหางานวิจัยจากฐานข้อมูล

2. สามารถใช้คำสำคัญ (Keyword) ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถคัดกรองความเกี่ยวข้องของบทความงานวิจัยกับสิ่งที่กำลังดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์

4. สามารถอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทความงานวิจัย

5. สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหลายหลายแหล่ง

6. สามารถบันทึกและสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเผยแพร่บทความวิชาการ

2. ความรู้เกี่ยวกับระดับการเผยแพร่บทความวิชาการ

3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของบทความวิชาการ

4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางคลินิก

5. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบบทความ

6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (Research Methodology)

7. ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์จากสถานประกอบการ หรือ

2. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หรือ

3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก Internet

2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เช่น IEEE Sciencedirect หรือ PubMed เป็นต้น

3. เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการคัดกรองความน่าเชื่อถือของงานวิจัย และพิจารณาคุณภาพของวารสารเชิงวิชาการ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องมือแพทย์ หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานที่รวมรวมงานวิจัยที่สืบค้น พร้อมทั้งหลักการคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการสกัดข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษา

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสังเคราะห์ผลงานวิจัย

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการนำข้อมูลงานวิจัยหรือผลการศึกษามาใช้งาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัย

3. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการออกแบบเครื่องมือแพทย์หรือหลักการควบคุมการออกแบบเครื่องมือแพทย์ (Design Controls for Medical Device)

4. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการนำข้อมูลงานวิจัยมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกแบบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ