หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-7-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอนจัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอนการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับสายงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101MD12.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 จัดทำกรอบแนวคิดของหลักสูตร

101MD12.1.01
101MD12.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.2 จัดทำวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

101MD12.1.02
101MD12.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.3 ค้นหาเอกสารเพื่อการอ้างอิง

101MD12.1.03
101MD12.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน

101MD12.1.04
101MD12.2 จัดทำเอกสารการสอนแบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา

101MD12.2.01
101MD12.2 จัดทำเอกสารการสอนแบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.2 จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา

101MD12.2.02
101MD12.2 จัดทำเอกสารการสอนแบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.3 ออกแบบและจัดทำสื่อการสอนจัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

101MD12.2.03
101MD12.2 จัดทำเอกสารการสอนแบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

101MD12.2.04
101MD12.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT

101MD12.3.01
101MD12.3 การปฏิบัติการสอน

3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

101MD12.3.02
101MD12.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน

101MD12.4.01
101MD12.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.2 ทำการทดสอบและประเมินผล

101MD12.4.02
101MD12.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

101MD12.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 6


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา

2. ทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ

3. ทักษะด้านการสื่อสาร

4. ทักษะด้านการประเมินผล

5. ทักษะด้านการเขียนรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการผลิตชุดการสอน

2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และผลิตชุดการสอน

3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

4. ความรู้ในเกณฑ์การประเมิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แผนการผลิตชุดการสอน

2. แผนการสอน เครื่องมือในการประเมิน และชุดการสอน

3. วิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT ที่พัฒนาขึ้น

4. รายงานผลการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการสอน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

2. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนหรือการอบรม

3. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. เอกสารรับรองการอบรมที่เกี่ยวกับ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินควรทราบหลักการพัฒนาหลักสูตรอบรมหรือหลักสูตรการเรียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ และพัฒนาทัศนคติ ของผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียน

2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียน

3. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการสอน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องมือแพทย์ หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในจัดทำหลักสูตรการอบรม

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการพัฒนาหลักสูตรการอบรม

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสื่อการสอน

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสื่อการสอน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในปฏิบัติงานสอน

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานสอน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคในการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

3. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ