หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-OUZB-045A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถบำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะออกปฏิบัติการประมง และบำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะที่เรือจอด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME32201 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะออกปฏิบัติการประมง 1.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเพลาใบจักรและใบจักรในขณะออกปฏิบัติการประมง ME32201.01 62079
ME32201 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะออกปฏิบัติการประมง 1.2 บอกสาเหตุ อาการเสียของเพลาใบจักรและใบจักรในขณะออกปฏิบัติการประมง ME32201.02 62080
ME32201 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะออกปฏิบัติการประมง 1.3 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเพลาใบจักรและใบจักรในขณะออกปฏิบัติการประมง ME32201.03 62081
ME32201 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะออกปฏิบัติการประมง 1.4 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเพลาใบจักรและใบจักรภายหลังการซ่อมบำรุงในขณะออกปฏิบัติการประมง ME32201.04 62082
ME32202 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะที่เรือจอด 2.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเพลาใบจักรและใบจักรขณะที่เรือจอด ME32202.01 62083
ME32202 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะที่เรือจอด 2.2 บอกสาเหตุ อาการเสียของเพลาใบจักรและใบจักรขณะที่เรือจอด ME32202.02 62084
ME32202 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะที่เรือจอด 2.3 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเพลาใบจักรและใบจักรขณะที่เรือจอด ME32202.03 62085
ME32202 บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมงในขณะที่เรือจอด 2.4 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเพลาใบจักรและใบจักรภายหลังการซ่อมบำรุงขณะที่เรือจอด ME32202.04 62086

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการซ่อมบำรุง

    - มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ระบบการขับเคลื่อนเรือ

    - โครงสร้างและการออกแบบใบจักรและเพลาใบจักร 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

เพลาใบจักรและใบจักรครอบคลุมถึงตัวเพลายึดใบจักร ใบจักรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาครอบคลุมถึงความเข้าใจในการตรวจสอบการทำงาน การรั่วไหลที่กระบอกดีฟุต สภาพทั่วไปของใบจักร รวมถึงการสึกหรอ หรือความเสียหายที่เกิดจากการทำงาน

(ก) คำแนะนำ 

    - ตรวจสอบการรั่วไหลบริเวณกระบอกดีฟุตอยู่เสมอ

    - หากมีการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ ควรหยุดเครื่องจักรใหญ่ เพื่อทำการตรวจสอบโดยทันที

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - กระบอกดีฟุต (Stern tube) เป็นโครงสร้างของตัวเรือที่ออกแบบให้เพลาใบจักรผ่านออกไปนอกตัวเรือ ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการป้องกันการรั่วของน้ำเข้ามาในตัวเรือ รวมถึงต้องมการหล่อลื่และระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ