หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-RVFY-043A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถอธิบายการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว ซ่อมบำรุงระบบเครื่องบังคับเลี้ยว ซ่อมบำรุงหางเสือเรือบนเรือประมงแต่ละประเภท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME32001 อธิบายการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว 1.1 บอกรายการเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว ME32001.01 62061
ME32001 อธิบายการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว 1.2 บอกวิธีการใช้เครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว ME32001.02 62062
ME32001 อธิบายการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว 1.3 บอกวิธีทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว ME32001.03 62063
ME32002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องบังคับเลี้ยว 2.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเครื่องบังคับเลี้ยว ME32002.01 62064
ME32002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องบังคับเลี้ยว 2.2 บอกสาเหตุ อาการเสียของเครื่องบังคับเลี้ยว ME32002.02 62065
ME32002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องบังคับเลี้ยว 2.3 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเครื่องบังคับเลี้ยว ME32002.03 62066
ME32002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องบังคับเลี้ยว 2.4 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเครื่องบังคับเลี้ยวภายหลังการซ่อมบำรุง ME32002.04 62067
ME32003 ซ่อมบำรุงหางเสือเรือบนเรือประมงแต่ละประเภท 3.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบหางเสือแต่ละประเภท ME32003.01 62068
ME32003 ซ่อมบำรุงหางเสือเรือบนเรือประมงแต่ละประเภท 3.2 บอกสาเหตุอาการเสียของหางเสือแต่ล่ะประเภท ME32003.02 62069
ME32003 ซ่อมบำรุงหางเสือเรือบนเรือประมงแต่ละประเภท 3.3 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของหางเสือแต่ล่ะประเภท ME32003.03 62070
ME32003 ซ่อมบำรุงหางเสือเรือบนเรือประมงแต่ละประเภท 3.4 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานหางเสือภายหลังการซ่อมบำรุง ME32003.04 62071

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะในการซ่อมบำรุง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

    - โครงสร้างเรือประมง

    - หลักการบังคับเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง ประกอบด้วยเครื่องบังคับเลี้ยว (Steering gear) และหางเสือ (Rudder) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจการซ่อมบำรุงระบบเป็นอย่างดี 

(ก) คำแนะนำ 

    - การซ่อมบำรุงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนและอุปกรณ์

    - ศึกษาและเข้าใจในการออกแบบระบบการบังคับเลี้ยวบนเรือประมงแบบต่างๆ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ