หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องกว้านบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CHSZ-039A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องกว้านบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจหลักการใช้งานเครื่องกว้านแต่ประเภทได้อย่างเหมาะสมและควบคุมการเดินเครื่องกว้านบนเรือประมง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31601 เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องกว้านแต่ประเภทได้อย่างเหมาะสม 1.1 บอกหลักการใช้งานเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคได้ ME31601.01 62020
ME31601 เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องกว้านแต่ประเภทได้อย่างเหมาะสม 1.2 บอกหลักการใช้งานเครื่องกว้านไฟฟ้าได้ ME31601.02 62021
ME31601 เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องกว้านแต่ประเภทได้อย่างเหมาะสม 1.3 บอกหลักการใช้งานเครื่องกว้านแบบเฟืองทดได้ ME31601.03 62022
ME31602 ควบคุมการเดินเครื่องกว้านบนเรือประมง 2.1 ใช้รอบของเครื่องกว้านได้อย่างเหมาะสม ME31602.01 62023
ME31602 ควบคุมการเดินเครื่องกว้านบนเรือประมง 2.2 ใช้หลักการคล้องเชือกเข้ากับเครื่องกว้านและพุกบนเรือ ME31602.02 62024
ME31602 ควบคุมการเดินเครื่องกว้านบนเรือประมง 2.3 ควบคุมกำลังดันไฮดรอลิคในเครื่องกว้านตามคู่มือการทำงาน ME31602.03 62025
ME31602 ควบคุมการเดินเครื่องกว้านบนเรือประมง 2.4 ใช้แรงตึงเชือกอย่างเหมาะสมในขณะใช้เครื่องกว้าน ME31602.04 62026

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้เครื่องกว้าน  เครื่องมือประเภทรอก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกต่างๆ

    - การใช้งานเชือกบนเรือ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การใช้งานเครื่องกว้านบนเรือ ครอบคลุมอุปกรณ์กว้านทั้งหมดที่ติดตั้ง และใช้การบนเรือ ประกอบด้วย กว้านยกของ กว้านในการเก็บอวน ใช้อวน กว้านในการเก็บบันไดขึ้น-ลงจากเรือ กว้านเชือกใช้ในการเทียบเรือ และกว้านสมอ

(ก) คำแนะนำ 

    - ควรระบุแรง/กำลังสูงสุดที่เครื่องกว้านรับได้ในการทำงาน

    - ระบุแรงดึงสูงสุดบนเครื่องกว้านเพื่อความปลออดภัยในการทำงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ