หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-DDKE-036A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถ จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีต่ำกว่าที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - พระราชบัญญัติแรงงานประมง ปีพ.ศ. 2558

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31301 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.1 บอกรหัสอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องทำความเย็น ME31301.01 62001
ME31301 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.2 บอกปริมาณอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องทำความเย็น ME31301.02 62002
ME31301 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.3 รายงานรายการขอซื้ออะไหล่ไปยังเจ้าของเรือ ME31301.03 62003
ME31302 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีต่ำกว่าที่กำหนด 2.1 ตรวจนับปริมาณอะไหล่คงเหลือในคลัง ME31302.01 62004
ME31302 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีต่ำกว่าที่กำหนด 2.2 รายงานรายการอะไหล่ที่มีจำนวนไม่ครบไปยังเจ้าของเรือ ME31302.02 62005
ME31302 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีต่ำกว่าที่กำหนด 2.3 ประสานงานติดตามอะไหล่ที่มีจำนวนไม่ครบกับเจ้าของเรือให้มีครบจำนวนตามคู่มือเครื่องทำความเย็นก่อนออกเรือ ME31302.03 62006

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการใช้งานอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

    - ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

    - หลักการเครื่องทำความเย็น

    - ความรู้การถ่ายเทความร้อน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

   อะไหล่และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการออกเรือตามที่ระบุคู่มือเครื่องทำความเย็นที่ใช้บนเรือประมง

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือเครื่องทำความเย็นที่ใช้บนเรือประมง

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ