หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-LBWF-034A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นแก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31101 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 1.1 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องจากเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ ME31101.01 61989
ME31101 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 1.2 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องจากระบบไฟฟ้าควบคุม ME31101.02 61990
ME31102 แก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 2.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ ME31102.01 61991
ME31102 แก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 2.2 ทำการทดสอบความดันในระบบเครื่องทำความเย็นได้ ME31102.02 61992
ME31102 แก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 2.3 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ ME31102.03 61993
ME31102 แก้ไขปัญหาเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงได้ 2.4 ทำการทดสอบการกระจายความเย็นในห้องเย็น ME31102.04 61994

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติและข้อบกพร่อง

    - การประเมินสภาพห้องเย็นแลการจัดเก็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการเครื่องทำความเย็น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

สามารถระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็น บนเรือประมง ซึ่งจะครอบคลุมถึงตัวอุปกรณ์ของเครื่องทำความเย็นทั้งหมดและระบบการควบคุม ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนต่อสถานการณ์ และไม่มีความเสียหายต่อสัตว์น้ำที่จัดเก็บมาได้ 

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องทำความเย็น

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ