หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-GQAG-030A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสูบน้ำออกนอกตัวเรือที่ระดับความลึกต่างๆได้ ประเมินการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสูบได้ เข้าใจและอธิบายหลักการดูดของเครื่องสูบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30701 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสูบน้ำออกนอกตัวเรือที่ระดับความลึกต่างๆได้ 1.1 วัดอัตราการไหลออกของน้ำนอกเรือที่ระดับการกินน้ำลึกที่สุดของเรือ ME30701.01 61949
ME30701 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสูบน้ำออกนอกตัวเรือที่ระดับความลึกต่างๆได้ 1.2 วัดกำลังดันด้านทางออกของเครื่องสูบน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ME30701.02 61950
ME30701 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสูบน้ำออกนอกตัวเรือที่ระดับความลึกต่างๆได้ 1.3 วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขับเคลื่อน ME30701.03 61951
ME30702 ประเมินการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสูบได้ 2.1 วัดระยะห่างระหว่างใบพัดและเสื้อสูบได้ ME30702.01 61952
ME30702 ประเมินการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสูบได้ 2.2 วัดการสึกหรอของบุชคอเสื้อสูบและฐานเสื้อสูบ ME30702.02 61953
ME30702 ประเมินการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสูบได้ 2.3 ตรวจสอบการสึกหรอของโครงสร้างใบพัดเครื่องสูบ ME30702.03 61954
ME30703 อธิบายหลักการดูดของเครื่องสูบได้ 3.1 บอกหลักการการสูบน้ำจากภายนอกตัวเรือ ME30703.01 61955
ME30703 อธิบายหลักการดูดของเครื่องสูบได้ 3.2 บอกหลักการสูบน้ำจากถังที่อยู่ในระดับต่ำ ME30703.02 61956
ME30703 อธิบายหลักการดูดของเครื่องสูบได้ 3.3 บอกอัตราการไหลและกำลังดัน ME30703.03 61957
ME30703 อธิบายหลักการดูดของเครื่องสูบได้ 3.4 บอกประเภทและชนิดของเครื่องสูบ ME30703.04 61958

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการสูบน้ำ

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องสูบ 

    - ทักษะในการประเมินการสึกหรอของเครื่องสูบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสูบ ประเมินความสามารถในการทำงานของเครื่องสูบน้ำทั้งหมดบนเรือ เปรียบเทียบกับมาตรฐานจากคู่มือการทำงาน

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา (Trouble shooting) จากคู่มือการปฏิบัติการ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ