หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CRNE-012A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และวางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของเครื่อง วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส  ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.1 อ่านบันทึกอุณหภูมิและความดันในสมุดปูมเรือเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในขณะเดินเครื่องปกติ ME20101.01 61805
ME20101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.2 วิเคราะห์ผลการบันทึกและความผิดปกติจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากการมีภาระ(Load) สูงขึ้น ME20101.02 61806
ME20101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.3 รายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้บังคับบัญชา ME20101.03 61807
ME20102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงานของเครื่อง 2.1 บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ME20102.01 61808
ME20102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงานของเครื่อง 2.2 บอกชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือซ่อมบำรุง ME20102.02 61809
ME20102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงานของเครื่อง 2.3 วางแผนการซ่อมบำรุง ME20102.03 61810
ME20103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.1 ประเมินสภาพทะเลก่อนการดำเนินการซ่อมทำฉุกเฉิน ME20103.01 61811
ME20103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.2 วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา ME20103.02 61812
ME20103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.3 รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าของเรือทราบ ME20103.03 61813
ME20103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.4 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ME20103.04 61814
ME20103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.5 ทำรายงานสรุปสาเหตุ ME20103.05 61815

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเครื่อง 

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

    - ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ 

    - ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ 

    - ทักษะในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

    - ความรู้ในการวางแผนการบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัญหา/สภาพแวดล้อมในการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทของเรือประมง ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการบำรุงรักษา และประวัติการซ่อมบำรุงเครื่อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้นอีกในอนาคต 

(ก) คำแนะนำ 

     - การบำรุงต้องสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

     - ในการบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้คำนึงหลักความปลอดภัยของคนประจำเรือ

     - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     - คู่มือการบำรุงรักษา เป็นคู่มือที่แนะนำการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

     - ประวัติการซ่อมบำรุง อาจเป็นการสมุดบันทึก หรือโปรแกรมการซ่อมบำรุงแบบบันทึกในคอมพิวเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ