หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-EWJW-007A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถควบคุมการเพิ่มและลดความเร็วของเครื่องจักรใหญ่ รวมถึงการใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10701 ควบคุมการเพิ่มและลดความเร็วของเครื่องจักรใหญ่ 1.1 ดำเนินการควบคุมความเร็วความเร็วรอบอย่างเหมาะสม ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ME10701.01 61764
ME10701 ควบคุมการเพิ่มและลดความเร็วของเครื่องจักรใหญ่ 1.2 ตรวจวัดอุณหภูมิและความดันของเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามคู่มือการใช้เครื่อง ME10701.02 61765
ME10702 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆ 2.1 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในการเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือ ME10702.01 61766
ME10702 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆ 2.2 ใช้เครื่องจักรใหญ่ขณะเรือเดินทางในร่องน้ำ ME10702.02 61767
ME10702 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆ 2.3 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในขณะทำการประมงแบบต่างๆได้ ME10702.03 61768
ME10702 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆ 2.4 ใช้เครื่องจักรใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ME10702.04 61769

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการประเมินการทำงานของเครื่องจักร

- ทักษะในการควบคุมความเร็วเครื่องจักรใหญ่อย่างเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

- หลักความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมงครอบคลุมถึง การควบคุมให้เครื่องทำงานตามความเร็วที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ควบคุมเรือหรือไต้ก๋ง ในการควบคุมและการปฏิบัติการ ทั้งความเร็วการเข้าออกจากท่า การหลบหลีกเรือ การทำการประมง การควบคุมต้องขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบนเรือประมง ขนาดของแรงม้าเครื่อง

(ก) คำแนะนำ 

    - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องอย่างเคร่งครัด

    - การใช้ความเร็วหลังจากมีการซ่อมทำใหญ่ ควรกระทำคำแนะนำในการใช้เครื่อง

    - หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วในช่วงที่มีการสั่นของตัวเรือและใบจักร

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - สถานการณ์ฉุกเฉินในการเครื่องจักร เป็นการใช้เครื่องจักรที่ไม่เป็นตามแผน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ