หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ (Falling Nets)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-RUVJ-096A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ (Falling Nets)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนครอบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำประมงอวนครอบและสามารถดัดแปลงและประยุกต์วิธีการทำประมงอวนครอบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG11201 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำประมงอวนครอบ 1.1 ใช้กว้านสำหรับอวนครอบ FG11201.01 62622
FG11201 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำประมงอวนครอบ 1.2 ซ่อมบำรุงกว้านอวนครอบเบื้องต้น FG11201.02 62623
FG11201 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำประมงอวนครอบ 1.3 ประยุกต์ใช้เชือกและรอกเพื่อทุ่นแรงในการกู้อวนครอบ FG11201.03 62624
FG11202 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการทำประมงอวนครอบ 2.1 ปรับเปลี่ยนแสงไฟล่อ เพื่อจับสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ FG11202.01 62625
FG11202 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการทำประมงอวนครอบ 2.2 ปรับเปลี่ยนน้ำหนักของตะกั่วถ่วงเพื่อให้เข้ากับสัตว์น้ำ และกระแสน้ำ FG11202.02 62626

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการทำประมงอวนครอบ

    - มีทักษะการใช้เครื่องมือกว้านและรอกทดแรง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนครอบของไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องมือประมงอวนครอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่สามารถประยุกต์/ดัดแปลงการทำประมงอวนครอบให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และ/หรือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในกรณีของการแก้ไขรูปแบบของอวน วิธีการในการปล่อยอวน การเก็บอวน การเปิดไฟล่อฝูงสัตว์น้ำ โดยใช้วัสดุและเครื่องทุ่นแรงที่มีในเรือ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีทักษะความเข้าใจในส่วนประกอบ และวิธีการใช้งานอวนครอบได้เป็นอย่างดี

(ก) คำแนะนำ 

    - ทำความเข้าใจแบบแปลน และโครงสร้างของเครื่องมือประมงอวนครอบ

    - ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์น้ำที่มีต่อแสงไฟ การรวมฝูง  และสามารถปรับแสงและความสว่างของไฟเพื่อล่อสัตว์น้ำได้

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
    - การสัมภาษณ์
    - การสาธิตการทำงาน


ยินดีต้อนรับ