หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บสัตว์น้ำ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ICBH-102A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บสัตว์น้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนลาก, นักประมงอวนล้อมจับ, นักประมงอวนครอบ, นักประมงอวนลอย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ และภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม และสามารถเตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำภายในเรือได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - มาตรฐานอาหารแช่แข็ง (มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 7014-2548)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG20201 ใช้อุปกรณ์ และภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำ 1.1 ระบุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บสัตว์น้ำ FG20201.01 62690
FG20201 ใช้อุปกรณ์ และภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำ 1.2 เลือกใช้ภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำ FG20201.02 62691
FG20201 ใช้อุปกรณ์ และภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำ 1.3 ดูแล ทำความสะอาดอุปกรณ์ และภาชนะ FG20201.03 62692
FG20201 ใช้อุปกรณ์ และภาชนะจัดเก็บสัตว์น้ำ 1.4 เก็บรักษาภาชนะ FG20201.04 62693
FG20202 เตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำภายในเรื 2.1 กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บสัตว์น้ำ FG20202.01 62694
FG20202 เตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำภายในเรื 2.2 เตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำ FG20202.02 62695
FG20202 เตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำภายในเรื 2.3 ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำ FG20202.03 62696
FG20202 เตรียมสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำภายในเรื 2.4 ดูแลทำความสะอาดสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ำ FG20202.04 62697

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

– N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการเลือกใช้ภาชนะเพื่อจัดเก็บสัตว์น้ำ 

    - ทักษะการเลือกใช้สถานที่เพื่อจัดเก็บสัตว์น้ำ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุก ระวางขับน้ำ และแนวน้ำบรรทุก

    - ความรู้เรื่องการทรงตัวของเรือ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

อุปกรณ์และสถานที่สำหรับการจัดเก็บสัตว์น้ำภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีความครอบคลุมไปถึงความเหมาะสมและความสะดวกในการตรวจสอบ และขนย้าย ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทรงตัวของเรือด้วย

(ก) คำแนะนำ 

    - การเตรียมพื้นที่จัดเก็บสัตว์น้ำต้องคำนึงถึงน้ำหนักของสัตว์น้ำที่จับมาได้และการทรงตัวของเรือ

    - การเลือกใช้ภาชนะและวัสดุในการจัดเก็บสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสัตว์น้ำที่จับมาได้และคำนึงถึงหลักสุขอนามัยที่ดี  

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการทำงานยินดีต้อนรับ