หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ(Falling Nets)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CTAO-094A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ(Falling Nets)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนครอบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบได้สามารถผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ได้ และมีทักษะในการซ่อมแซมอวนครอบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.1 ระบุอุปกรณ์ช่วยซ่อมแซมอวนครอบ FG11001.01 62598
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.2 ระบุชนิด, ขนาดของเนื้ออวนที่ใช้ในอวนครอบจับ FG11001.02 62599
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.3 ระบุชนิด, ขนาดของด้ายและเชือกที่ใช้ในอวนครอบ FG11001.03 62600
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.4 ระบุชนิด, ขนาดของทุ่นลอยและตะกั่วถ่วงที่ใช้ในอวนครอบ FG11001.04 62601
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.5 ระบุชนิด, ขนาดของโซ่ที่ใช้ในอวนครอบ FG11001.05 62602
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.6 ระบุชนิด, ขนาดของหลอดไฟที่ใช้ล่อฝูงสัตว์น้ำ FG11001.06 62603
FG11001 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนครอบ 1.7 จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับใช้ซ่อมแซมเครื่องมือประมงอวนครอบ ขณะปฏิบัติงานในทะเล FG11001.07 62604
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.1 ใช้เงื่อนที่สำคัญในการทำประมง FG11002.01 62605
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.2 ต่อเชือกด้วยวิธีการแทงเชือก FG11002.02 62606
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.3 ทำหัวเชือก FG11002.03 62607
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.4 แทงบ่วงเชือก FG11002.04 62608
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.5 ตัดโซ่โดยใช้เลื่อยหรือตัวตัด FG11002.05 62609
FG11002 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และโซ่ 2.6 ต่อโซ่ โดยใช้สะเก็น (Shackle) และห่วงคลาย (Swivel) FG11002.06 62610
FG11003 ซ่อมแซมอวนครอบ 3.1 เลือกใช้อุปกรณ์เย็บอวน FG11003.01 62611
FG11003 ซ่อมแซมอวนครอบ 3.2 ตัดอวน FG11003.02 62612
FG11003 ซ่อมแซมอวนครอบ 3.3 เย็บอวน FG11003.03 62613
FG11003 ซ่อมแซมอวนครอบ 3.4 ต่อตาอวน FG11003.04 62614

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการเย็บอวน

    - ทักษะการต่อเชือก

    - ทักษะการผูกเงื่อน

    - ทักษะการแทงสลิง

    - ทักษะการแทงบ่วงเชือก

    - ทักษะการทำหัวเชือก

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนครอบของไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมแซมเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีขอบเขตเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการซ่อมแซม  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การลงมือซ่อมแซมที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งในเรื่องของการเย็บตาอวน การต่อตาอวน การตัด/เปลี่ยนผืนอวน การใช้เงื่อนที่จำเป็น/ถูกต้อง การต่อเชือก การแทงเชือก และการแทงสลิง 

(ก) คำแนะนำ 

   - ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้เรื่องการซ่อมระบบไฟส่องสว่างในการทำประมง

   - ศึกษาและทำความเข้าใจแบบแปลนของเครื่องมืออวนครอบที่ใช้ทำประมง

   - ทำความความเข้าใจเรื่อง การตัดต่อเชือก เนื้ออวน และสลิง

   - ควรรู้จักอุปกรณ์ช่วยนการซ่อมแซมจำพวก ชะโด ไม้ขัดตาอวน คีม และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

   - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
   - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
   - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการทำงานยินดีต้อนรับ