หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-DAIN-105A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเรือ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนลาก, นักประมงอวนล้อมจับ, นักประมงอวนครอบ, นักประมงอวนลอย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานบนเรือ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานทางทะเลกฎหมายแรงงานต่างด้าว และกฎหมายการค้ามนุษย์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551    - พระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551    - ข้อกำหนดของกฎกระทรวงการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ 2557

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG30201 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 1.1 ระบุและเข้าใจแก่นสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน FG30201.01 62726
FG30201 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 1.2 ระบุสิทธิหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน FG30201.02 62727
FG30201 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 1.3 ระบุการกระทำที่จะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน FG30201.03 62728
FG30201 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 1.4 ระบุบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน FG30201.04 62729
FG30202 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานทางทะเล 2.1 ระบุและเข้าใจแก่นสาระสำคัญของกฎหมายแรงงานทางทะเล FG30202.01 62730
FG30202 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานทางทะเล 2.2 ระบุสิทธิหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมายแรงงานทางทะเล FG30202.02 62731
FG30202 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานทางทะเล 2.3 ระบุการกระทำที่จะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายแรงงานทางทะเล FG30202.03 62732
FG30202 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานทางทะเล 2.4 ระบุบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายแรงงานทางทะเล FG30202.04 62733
FG30203 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 3.1 ระบุและเข้าใจแก่นสาระสำคัญของกฎหมายแรงงานต่างด้าว FG30203.01 62734
FG30203 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 3.2 ระบุสิทธิหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมายแรงงานต่างด้าว FG30203.02 62735
FG30203 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 3.3 ระบุการกระทำที่จะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว FG30203.03 62736
FG30203 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 3.4 ระบุบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว FG30203.04 62737
FG30204 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายการค้ามนุษย์ 4.1 ระบุและเข้าใจแก่นสาระสำคัญของกฎหมายการค้ามนุษย์ FG30204.01 62738
FG30204 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายการค้ามนุษย์ 4.2 ระบุสิทธิหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมายการค้ามนุษย์ FG30204.02 62739
FG30204 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายการค้ามนุษย์ 4.3 ระบุการกระทำที่จะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์ FG30204.03 62740
FG30204 ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายการค้ามนุษย์ 4.4 ระบุบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์ FG30204.04 62741

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

– N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - พรบ. และข้อกำหนดต่างๆ ในข้อ 10


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ข้อกำหนด กฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ ภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ ให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลักคือ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานทะเล แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์

(ก) คำแนะนำ 

    - ใช้ความรู้ตามข้อ 13 (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ