หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-PBDG-104A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนลาก, นักประมงอวนล้อมจับ, นักประมงอวนครอบ, นักประมงอวนลอย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานประมงได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมง และวิธีการทำประมงที่ถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.1 ระบุข้อมูลพื้นที่ทำการประมงตามที่กฎหมายกำหนด FG30101.01 62710
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.2 หาพิกัดพื้นที่ทำการประมง FG30101.02 62711
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.3 ทำการประมงในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย FG30101.03 62712
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.4 จดบันทึกข้อมูลพื้นที่ทำการประมงตั้งแต่ก่อนทำจนเสร็จสิ้นการทำประมง FG30101.04 62713
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.5 ระบุอาณาเขตทางทะเลของประเทศที่ทำการประมง FG30101.05 62714
FG30101 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.6 ติดตามข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวกับพื้นที่ทำการประมงให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ FG30101.06 62715
FG30102 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.1 ระบุข้อมูลเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย FG30102.01 62716
FG30102 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.2 ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย FG30102.02 62717
FG30102 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.3 ตรวจสอบเครื่องมือประมงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย FG30102.03 62718
FG30102 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.4 ติดตามข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเครื่องมือประมง ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ FG30102.04 62719
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.1 ระบุวิธีการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย FG30103.01 62720
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.2 ทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย FG30103.02 62721
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.3 เฝ้าสังเกตการณ์การทำประมง FG30103.03 62722
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.4 จัดทำรายงานการทำประมง FG30103.04 62723
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.5 มีจรรยาบรรณในการทำประมงด้วยความรับผิดชอบ FG30103.05 62724
FG30103 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.6 ติดตามข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับวิธีการทำประมง ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ FG30103.06 62725

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

– N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการหาตำบลที่เรือ

    - ทักษะการทำประมง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้พื้นที่การทำประมงที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558

    - การจดบันทึกการจับสัตว์น้ำตามแบบฟอร์มของกรมประมง

    - ประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง เช่น อวน ขนาดตาอวน เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ พื้นที่การทำประมง เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมง และวิธีการทำประมง ภายใต้กฎหมาย พรบ. หรือระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - GPS, Global Positioning System หมายถึง ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก โดยใช้วิธีการคำนวณตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณ จากค่าตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ที่ส่งผ่านสัญญาณนาฬิกามายังโลก เป็นระบบนำร่องโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม  NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing and Ranging)   จำนวน 24 ดวงที่โคจรอยู่เหนือพื้นโลก สามารถใช้ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ทุกๆ จุดบนผิวโลก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
– N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
– N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการทำงานยินดีต้อนรับ