หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-BKQG-092A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนล้อมจับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการล้อมอวนและสามารถดัดแปลงและประยุกต์วิธีการล้อมอวนได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG10801 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการล้อมอวน 1.1 ใช้กว้านสำหรับอวนล้อมจับ FG10801.01 62570
FG10801 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการล้อมอวน 1.2 ซ่อมบำรุงกว้านอวนล้อมจับเบื้องต้น FG10801.02 62571
FG10801 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการล้อมอวน 1.3 ประยุกต์ใช้เชือกและรอกเพื่อทุ่นแรงในการกู้อวนล้อมจับ FG10801.03 62572
FG10802 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการล้อมอวน 2.1 ตอนผืนอวนล้อมจับ กรณีติดสัตว์น้ำมาก เพื่อป้องกันผืนอวนขาด FG10802.01 62573
FG10802 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการล้อมอวน 2.2 อ่านอาการอวน เพื่อป้องกันอวนเข้าติดใบจักรเรือ FG10802.02 62574
FG10802 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการล้อมอวน 2.3 แก้ไขสถานการณ์กรณีอวนพันกัน FG10802.03 62575

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการซ่อมแซมเครื่องมือประมง 

    - มีทักษะการทำประมงอวนล้อมจับ

    - มีทักษะการใช้เครื่องมือกว้านและรอกทดแรง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนล้อมจับของไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องมือประมงอวนล้อมจับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่สามารถประยุกต์/ดัดแปลงการทำประมงอวนลากให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และ/หรือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในกรณีของการแก้ไขรูปแบบของอวน วิธีการในการลากอวน การปล่อยอวน การเก็บอวน หรือในกรณีอวนพันกัน รวยมไปจนถึงการควบคุมเรือเล็ก และการเปิดไฟล่อฝูงสัตว์น้ำ โดยใช้วัสดุและเครื่องทุ่นแรงที่มีในเรือ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีทักษะความเข้าใจในส่วนประกอบและวิธีการใช้งานอวนล้อมจับได้เป็นอย่างดี

(ก) คำแนะนำ 

    - ทำความเข้าใจแบบแปลนโครงสร้างของเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 

    - ควรศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำเป้าหมายก่อนทำการประมง และปรับเปลี่ยนวิธีการทำประมงเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์น้ำที่มีต่อแสงไฟ การรวมฝูง  และสามารถปรับแสงและความสว่างของไฟเพื่อล่อสัตว์น้ำได้

    - ทำความเข้าใจระบบการใช้กว้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ 

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ