หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาสัตว์น้ำ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-RYQF-101A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลรักษาสัตว์น้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนลาก, นักประมงอวนล้อมจับ, นักประมงอวนครอบ, นักประมงอวนลอย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจำแนกประเภทและชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้นได้ สามารถเก็บรักษาสัตว์น้ำได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมมีทักษะในการใช้เครื่องทำความเย็นและน้ำแข็งเพื่อแ ช่แข็งสัตว์น้ำ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - มาตรฐานอาหารแช่แข็ง (มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 7014-2548)    - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กระทรวงสาธารณสุข

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG20101 จำแนกประเภทและชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้น 1.1 ระบุชนิดสัตว์น้ำ FG20101.01 62673
FG20101 จำแนกประเภทและชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้น 1.2 จำแนกประเภทสัตว์น้ำตามวิธีการเก็บรักษา FG20101.02 62674
FG20102 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.1 บอกหลักการเบื้องต้นในการเก็บรักษาสัตว์น้ำ FG20102.01 62675
FG20102 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.2 ระบุขั้นตอนการเก็บรักษาสัตว์น้ำ FG20102.02 62676
FG20102 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.3 เก็บรักษาสัตว์น้ำตามความเหมาะสม FG20102.03 62677
FG20102 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.4 ตรวจเช็คสภาพสัตว์น้ำขณะเก็บรักษา FG20102.04 62678
FG20102 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.5 ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบในการถนอมอาหารสัตว์น้ำ FG20102.05 62679
FG20103 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.1 บอกหลักการเบื้องต้นของระบบทำความเย็นที่ใช้แช่แข็งสัตว์น้ำ FG20103.01 62680
FG20103 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.2 ตรวจเช็คอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20103.02 62681
FG20103 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.3 ตรวจเช็คระบบทำความเย็นขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20103.03 62682
FG20103 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.4 จดบันทึกรายงานข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20103.04 62683
FG20103 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.5 รายงานสภาพสัตว์น้ำขณะแช่แข็ง FG20103.05 62684
FG20104 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.1 บอกหลักการเบื้องต้นของการใช้น้ำแข็งแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20104.01 62685
FG20104 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.2 ใช้น้ำแข็งแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20104.02 62686
FG20104 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.3 ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำแข็งขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20104.03 62687
FG20104 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.4 จดบันทึกรายงานข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ FG20104.04 62688
FG20104 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.5 รายงานสภาพสัตว์น้ำขณะแช่แข็ง FG20104.05 62689

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

– N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการจัดเก็บสัตว์น้ำ 

    - ทักษะการใช้เครื่องทำความเย็น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้ในการจำแนกประเภทสัตว์น้ำ

    - ความรู้ในการประเมินสภาพสัตว์น้ำที่จะจัดเก็บ

    - วิธีการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง

    - มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้ำหลังการจับและการขนส่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเก็บรักษาสัตว์น้ำภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มุ่งเน้นหลักสำคัญที่การป้องกันหรือชะลอการเน่าเสียของสัตว์น้ำให้ช้าลง โดยจะต้องมีการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีตามชนิดและประเภทของสัตว์น้ำ และมีความครอบคลุมตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การลำเลียงขนส่งบนเรือ สถานที่เก็บรักษาบนเรือ ตลอดจนการแปรรูปเบื้องต้นบนเรือ 

(ก) คำแนะนำ 

    - การเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องคำนึงถึงชนิดและประเภทของสัตว์น้ำ 

    - การเลือกประเภทของภาชนะและระวางในการจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำ

    -  ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
– N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
– N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการทำงานยินดีต้อนรับ