หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-JMQQ-090A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนล้อมจับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับได้สามารถผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิงได้ และมีทักษะในการซ่อมแซมอวนล้อมจับได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.1 ระบุอุปกรณ์ช่วยซ่อมแซมอวนล้อมจับ FG10601.01 62540
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.2 ระบุชนิด, ขนาดของเนื้ออวนที่ใช้ในอวนล้อมจับ FG10601.02 62541
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.3 ระบุชนิด, ขนาดของด้ายและเชือกที่ใช้ในอวนล้อมจับ FG10601.03 62542
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.4 ระบุชนิด, ขนาดของทุ่นลอยและตะกั่วถ่วงที่ใช้ในอวนล้อมจับ FG10601.04 62543
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.5 ระบุชนิด, ขนาดของโซ่และสลิงที่ใช้ในอวนล้อมจับ FG10601.05 62544
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.6 ระบุชนิด, ขนาดของหลอดไฟที่ใช้ล่อฝูงสัตว์น้ำ FG10601.06 62545
FG10601 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมอวนล้อมจับ 1.7 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ซ่อมแซมเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ ขณะปฏิบัติงานในทะเล FG10601.07 62546
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.1 ใช้เงื่อนที่สำคัญในการทำประมง FG10602.01 62547
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.2 ต่อเชือกด้วยวิธีการแทงเชือก FG10602.02 62548
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.3 ทำหัวเชือก FG10602.03 62549
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.4 แทงบ่วงเชือก FG10602.04 62550
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.5 ตัดสลิงโดยใช้ตัวตัด FG10602.05 62551
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.6 ต่อสลิง FG10602.06 62552
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.7 แทงบ่วงสลิง FG10602.07 62553
FG10602 ผูกเงื่อน ต่อเชือก และสลิง 2.8 ใช้เครื่องช่วยแทงสลิง FG10602.08 62554
FG10603 ซ่อมแซมอวนล้อมจับ 3.1 เลือกใช้อุปกรณ์เย็บอวน FG10603.01 62555
FG10603 ซ่อมแซมอวนล้อมจับ 3.2 ตัดอวน FG10603.02 62556
FG10603 ซ่อมแซมอวนล้อมจับ 3.3 เย็บอวน FG10603.03 62557
FG10603 ซ่อมแซมอวนล้อมจับ 3.4 ต่อตาอวน FG10603.04 62558

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการแทงบ่วงเชือก

    - ทักษะการทำหัวเชือก

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนล้อมจับของไทย

    - พื้นฐานการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมจับของไทย

    - องค์ประกอบของเรือประมงอวนล้อมจับ

    - พื้นฐานการซ่อมบำรุง

    - คุณสมบัติของเชือกไนล่อน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมแซมเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีขอบเขตเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการซ่อมแซม  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การลงมือซ่อมแซมที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งในเรื่องของการเย็บตาอวน การต่อตาอวน การตัดผืนอวน การใช้เงื่อนที่จำเป็น/ถูกต้อง การต่อเชือก การแทงเชือก และการแทงสลิง ให้ได้อย่างถูกต้องตามแบบแปลนของเครื่องมืออวนล้อมจับประเภทนั้นๆ

(ก) คำแนะนำ 

    - ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้เรื่องการซ่อมระบบไฟส่องสว่างในการทำประมง

    - ศึกษาและทำความเข้าใจแบบแปลนของเครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ทำประมง

    - ทำความความเข้าใจเรื่อง การตัดต่อเชือก เนื้ออวน และสลิง

    - ควรรู้จักอุปกรณ์ช่วยนการซ่อมแซมจำพวก ชะโด ไม้ขัดตาอวน คีม และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ