หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ORQI-091A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนล้อมจับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทำความสะอาดเครื่องมือประมงอวนล้อมจับได้ มีทักษะในการถอดและประกอบเครื่องมืออวนล้อมจับได้และสามารถจัดเก็บเครื่องมืออวนล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG10701 ทำความสะอาดเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 1.1 ทำความสะอาดผืนอวน FG10701.01 62559
FG10701 ทำความสะอาดเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 1.2 ทำความสะอาดคร่าวบน และคร่าวล่าง FG10701.02 62560
FG10701 ทำความสะอาดเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 1.3 ทำความสะอาดสายมาน ในกรณีที่เป็นอวนล้อมจับแบบใช้สายมาน FG10701.03 62561
FG10701 ทำความสะอาดเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 1.4 ทำความสะอาดสวิงตักปลา FG10701.04 62562
FG10702 ถอดและประกอบเครื่องมืออวนล้อมจับ 2.1 ประกอบห่วงมานเข้ากับคร่าวล่าง FG10702.01 62563
FG10702 ถอดและประกอบเครื่องมืออวนล้อมจับ 2.2 ประกอบสายมานเข้ากับห่วงมาน FG10702.02 62564
FG10702 ถอดและประกอบเครื่องมืออวนล้อมจับ 2.3 ประกอบสายมานเข้ากับกว้าน FG10702.03 62565
FG10703 จัดเก็บเครื่องมืออวนล้อม 3.1 กำหนดพื้นที่จัดเก็บเครื่องมืออวนล้อมจับ FG10703.01 62566
FG10703 จัดเก็บเครื่องมืออวนล้อม 3.2 เก็บผืนอวน FG10703.02 62567
FG10703 จัดเก็บเครื่องมืออวนล้อม 3.3 เก็บห่วงมาน และสายมาน FG10703.03 62568
FG10703 จัดเก็บเครื่องมืออวนล้อม 3.4 เก็บเรือเล็ก (Work Boat, SkipBoat) ในกรณีเรือล้อมจับแบบอเมริกัน FG10703.04 62569

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการทำความสะอาดเครื่องมืออวนลาก

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง 

    - ทักษะการถอดประกอบอุปกรณ์อวนลาก (สายคร่าว และแผ่นตะเฆ่)

    - ทักษะการจัดเก็บอุปกรณ์อวนลาก 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนล้อมจับของไทย

    - พื้นฐานการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมจับของไทย

    - องค์ประกอบของเรือประมงอวนล้อมจับ

    - เทคนิคการเก็บรักษาเครื่องมืออวนล้อมจับ

    - คุณสมบัติของเชือกไนล่อน

    - อายุการใช้งานของสลิงและเชือก

    - การทรงตัวของเรือ (Ship stability)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีความครอบคลุมเครื่องมืออวนล้อมจับทุกประเภท ทั้งแบบมีสายมาน และไม่มีสายมาน ทั้งในเรื่องของการถอดประกอบอวน การทำความสะอาด การเก็บรักษาผืนอวน โซ่ สลิง เชือก สวิง ห่วงมาน ข้อต่อ สะเก็น ลูกหมุนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้งานของอวน และสามารถนำไปใช้งานในครั้งต่อไปได้อย่างสะดวก

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทำเชือก อวน สลิง และข้อต่อต่างๆ และข้อควรระวังในการใช้งาน

    - ศึกษาเกี่ยวกับการทรงตัวของเรือ เพื่อกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

    - มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเสริมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือประมง ได้แก่ น้ำมัน จารบี สารกันชื้น สี และยางไม้

    - ควรรู้วิธีการป้องกันเครื่องมือประมงจากสิ่งรบกวน อันได้แก่ น้ำฝน ลม น้ำทะเล แสงแดด และสัตว์กัดแทะบนเรือ

    - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากการสึกกร่อน และใช้วัสดุที่สามารถยืดอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - การเก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ จะต้องดูแลส่วนประกอบของอวนล้อมจับ ซึ่งได้แก่ 1) Main body ประกอบขึ้นด้วย เส้นด้ายที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนอื่นเพื่อลดแรงต้านกระแสน้ำ  2) Bag net or Landing bunt ประกอบขึ้นด้วยเส้นด้ายที่มีขนาดโตกว่าส่วน Main body เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนต่อน้ำหนักของจำนวนปลามาก ๆ ได้ และ 3) Selvedge เป็นส่วนตาอวนที่ช่วยยึดเนื้ออวน (Main body) กับสายคร่าวบน คร่าวล่าง (สายมาน) จึงมักใช้เส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า Main body เช่นกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ