หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก (Trawl)

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-VVYO-088A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก (Trawl)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักประมงอวนลาก6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการลากอวนและสามารถดัดแปลงและประยุกต์วิธีการลากอวนได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล    - ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก    - ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
FG10401 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการลากอวน 1.1 ใช้กว้านสำหรับอวนลาก FG10401.01 62509
FG10401 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการลากอวน 1.2 ซ่อมบำรุงกว้านอวนลากเบื้องต้น FG10401.02 62510
FG10401 ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงในการลากอวน 1.3 ประยุกต์ใช้เชือกและรอก FG10401.03 62511
FG10402 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการลากอวน 2.1 กะระยะการปล่อยอวนจากความยาวของเชือกลาก FG10402.01 62512
FG10402 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการลากอวน 2.2 คำนวณความกว้างของปากอวนขณะทำประมง FG10402.02 62513
FG10402 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการลากอวน 2.3 ปรับมุมของแผ่นตะเฆ่ FG10402.03 62514
FG10402 ดัดแปลงและประยุกต์วิธีการลากอวน 2.4 ปรับการจมการลอยของอวนจากน้ำหนักของคร่าวบนคร่าวล่าง FG10402.04 62515

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการทำประมงอวนลาก

    - ทักษะการใช้เครื่องมือกว้านและรอก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือประมงอวนลากของไทย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การดัดแปลงและประยุกต์ใช้เครื่องมือประมงอวนลากนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่สามารถประยุกต์/ดัดแปลงการทำประมงอวนลากให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และ/หรือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในกรณีของการแก้ไขรูปแบบของอวน วิธีการในการลากอวน การปล่อยอวน การเก็บอวน หรือในกรณีอวนพันกัน โดยใช้วัสดุและเครื่องทุ่นแรงที่มีในเรือ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีทักษะความเข้าใจในส่วนประกอบ การใช้งานอวนลากได้เป็นอย่างดี

(ก) คำแนะนำ 

    - ทำความเข้าใจแบบแปลนโครงสร้างของเครื่องมืออวนลาก 

    - ควรศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำเป้าหมายก่อนทำการประมง และปรับเปลี่ยนวิธีการทำประมงเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - ทำความเข้าใจระบบการใช้กว้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ 

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - การดัดแปลงเครื่องมืออวนลาก เป็นการดัดแปลงหรือออกแบบเพื่อความเหมาะสมในการจับสัตว์น้ำแต่ละชนิด น้ำหนักของอวนและเชือกที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอวนและเชือกเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเครื่องมือ ถ้าอวนและ เชือกที่ใช้ทำจากวัสดุที่มีค่าของความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1 ก็จะเป็นส่วนใหญ่ของเครื่องมือ ในทางกลับกันถ้า มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า 1 ก็จะเพิ่มแรงลอยตัวให้แก่เครื่องมือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสัมภาษณ์

    - การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ