หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-2-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างมุงหลังคา (Roof tile Installation)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งแปของหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต      หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือขั้นพื้นฐานทั่วไป แก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การดูแลของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40211 ติดตั้งแปของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.1 ติดตั้งตัวเอียงแปของหลังคาได้ระยะถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 40211.01
40211 ติดตั้งแปของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.2 การต่อแป ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต 40211.02
40211 ติดตั้งแปของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.3 ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 40211.03
40212 ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.1 ติดตั้งวัสดุกันความร้อนของหลังคาได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40212.01
40212 ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.2 ลักษณะการต่อแนวถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40212.02
40212 ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ของหลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.3 ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาสมและปลอดภัย 40212.03
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.1 ติดตั้งและยึดวัสดุมุงได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40213.01
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.2 ตัดวัสดุมุงแนวตะเข้สัน-ตะเข้รางได้แนวตรง และมีระยะรอยตัดตามมาตรฐานผู้ผลิต 40213.02
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.3 ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40213.03
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.4 ติดตั้งครอบหลังคาได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40213.04
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.5 ติดตั้งอุปกรณ์หลังคาของวัสดุมุงได้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 40213.05
40213 ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.6 ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 40213.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการติดตั้งแปของหลังคา วัสดุกันความร้อน และ วัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตนั้นๆ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)สามารถติดตั้งหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การติดตั้งแปของหลังคา2. การติดตั้งวัสดุกันความร้อน ของหลังคา3. การติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน - ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของหลังคา2. มีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งแป ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน - ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคา3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการมุงหลังคา(ง)วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้     2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งแปของหลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ ติดตั้งวัสดุกันความร้อน ติดตั้งวัสดุมุง ตัดวัสดุมุงตะเข้สัน-ตะเข้ราง ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ครอบหลังคา และอุปกรณ์หลังคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ติดตั้งแปของหลังคาจะหมายถึง การติดตั้งระยะของแปตามที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้ ของกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบเท่านั้น2. วัสดุกันความร้อน หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนจากแสงแดด3. การต่อแนว หมายถึง การต่อแนววัสดุกันความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต4. อุปกรณ์หลังคา หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบหลังคา เช่น ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง รางน้ำตะเข้ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบหลังคาระบบแห้ง วัสดุปิดจุดต่อกันรั่ว วัสดุปิดกันนก 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแปมุงหลังคา1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2 เครื่องมือประเมินการติดตั้งวัสดุกันความร้อน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3 เครื่องมือประเมินการติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  


 ยินดีต้อนรับ