หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-2-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจตำแหน่งการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาให้ตรงกับแบบแปลนก่อสร้าง ตรวจแนว ระดับ และระนาบของฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้ตามรูปแบบ ตรวจรอยต่อโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้ตามรูปแบบ ยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาให้มั่นคงกับโครงสร้างหลักของอาคาร และยึดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า     หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือขั้นพื้นฐานทั่วไป แก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การดูแลของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40111 ตรวจตำแหน่งการทำฝ้าเพดานและผนังเบาให้ตรงกับแบบแปลนก่อสร้าง 1.1 ตรวจตำแหน่งการทำฝ้าเพดานและผนังเบาให้ตรงกับแบบแปลนก่อสร้าง 40111.01 143097
40111 ตรวจตำแหน่งการทำฝ้าเพดานและผนังเบาให้ตรงกับแบบแปลนก่อสร้าง 1.2 ตรวจตำแหน่งของงานระบบที่จะฝากมาในงานติดตั้งฝ้าและผนังเบา 40111.02 143098
40112 ตรวจแนว ระดับ และระนาบของฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้รูปตามแบบ 2.1 ตรวจแนว ระดับ และระนาบของฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้ตามรูปแบบ 40112.01 143099
40112 ตรวจแนว ระดับ และระนาบของฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้รูปตามแบบ 2.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการทำ 40112.02 143100
40113 ตรวจรอยต่อโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้รูปตามแบบ 3.1 ตรวจสอบรอยต่อและระยะห่างของโครงเคร่าตรงตามคู่มือของวัสดุ 40113.01 143101
40113 ตรวจรอยต่อโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาต้องตรงหรือได้รูปตามแบบ 3.2 ตรวจสอบการเสริมโครงเคร่าเพื่อรองรับช่องเปิดต่างๆ 40113.02 143102
40114 ยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาให้มั่นคงกับโครงสร้างหลักของอาคาร 4.1ยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาให้มั่นคงกับโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความปลอดภัย 40114.01 143103
40114 ยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาให้มั่นคงกับโครงสร้างหลักของอาคาร 4.2 ยึดโครงเคร่าติดตั้งฝ้าและผนังเบาที่เสริมเพื่อรองรับงานระบบให้แข็งแรงด้วยความปลอดภัย 40114.02 143104
40115 ยึดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า 5.1ต้องใช้อุปกรณ์ยึดและระยะห่างตรงตามคู่มือของวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่าด้วยความปลอดภัย 40115.01 143105
40115 ยึดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า 5.2 ทำเครื่องหมายแนวโครงเคร่าไว้ที่วัสดุปิดผิว 40115.02 143106

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)  ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้พื้นฐานงานฝ้าเพดานและผนังเบา3. สามารถอ่านแบบพื้นฐานงานฝ้าเพดานและผนังเบาได้(ข)  ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะพื้นฐานในการติดตั้งงานฝ้าเพดานและผนังเบา2. มีทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในติดตั้งงานฝ้าเพดานและผนังเบา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การติดตั้งฝ้าและผนังเบา2. การติดตั้งโครงเคร่าและเสริมโครงเคร่า3. การใช้เครื่องมือในการทำงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องติดตั้งฝ้าและผนังเบา2. มีความรู้เรื่องการติดตั้งโครงเคร่าติดตั้งฝ้าและผนังเบา3. มีความรู้เรื่องการปิดวัสดุปิดผิว4. มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบา(ง) วิธีการประเมิน   1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ     ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาตามแบบแปลนก่อสร้าง สามารถตรวจแนว ระดับ ระนาบ และตรวจรอยต่อโครงเคร่าของฝ้าเพดานและผนังเบาได้รูปตามแบบ และสามารถยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานและผนังเบาให้มั่นคงกับโครงสร้างหลักของอาคาร และยึดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่าได้(ข)  คำอธิบายรายละเอียด    1. ระบุปัญหาเรื่อง ตรวจแนว  ระดับ และระนาบ หมายถึง แนว ระดับ ระนาบ ของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงกับงาน เช่น ระดับท่อต่างๆ ระยะขนานกับผนังอื่น ระดับช่องเปิด ฯลฯ   2. โครงเคร่า หมายถึง ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เป็นโครงเคร่าซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กซุปสังกะสีตามบริษัทผู้ผลิตโดยมีระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนตามวัสดุปิดผิวทั้งฝ้าเพดานและผนัง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการติดตั้งโครงเคร่าติดตั้งฝ้าและผนังเบา1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ      2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน      (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการปิดวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ       2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน      (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)18.3 เครื่องมือประเมินการใช้เครื่องมือในการทำงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ