หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผน ประสานงาน และเป็นหัวหน้างานการปฏิบัติงาน ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-BOR-4-035ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน ประสานงาน และเป็นหัวหน้างานการปฏิบัติงาน ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์(Sanitary were installation technicians)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน วางแผน ประสานงาน และเป็นหัวหน้างาน การปฏิบัติงาน ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. คู่มือของบริษัทผู้ผลิต2. มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30261 วางแผนและประสานงานการปฏิบัติงานติดตั้งได้ 1.1วางแผน จัดลำดับการปฏิบัติงานติดตั้ง ก่อนหลัง ได้ถูกต้อง 30261.01
30261 วางแผนและประสานงานการปฏิบัติงานติดตั้งได้ 1.2วางแผนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแรงงาน ได้เหมาะสมกับการทำงาน 30261.02
30261 วางแผนและประสานงานการปฏิบัติงานติดตั้งได้ 1.3ประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 30261.03
30262 อ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 2.1อ่านสัญลักษณ์ ส่วนประกอบ และศัพท์เทคนิค ของแบบงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง 30262.01
30262 อ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 2.2อ่านมาตราส่วน การบอกมิติ และขนาด ของแบบงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ถูกต้อง 30262.02
30262 อ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 2.3อ่านแบบ รายการประกอบแบบ และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ของแบบงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง 30262.03
30263 ประมาณราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 3.1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประมาณราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ 30263.01
30263 ประมาณราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 3.2 คำนวณหาปริมาณวัสดุจำนวนเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละชนิดสำหรับการปฏิบัติงานติดตั้งได้ 30263.02
30264 เป็นหัวหน้างาน การปฏิบัติงานติดตั้งได้ 4.1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ 30264.01
30264 เป็นหัวหน้างาน การปฏิบัติงานติดตั้งได้ 4.2 ตรวจสอบแก้ไขปัญหางานการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้เป็นไปตามรูปรายการที่กำหนด ถูกต้องได้มาตรฐาน 30264.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน3. ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำ ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด4. ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วางแผนการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. อ่านแบบ รายการประกอบแบบ และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้3. เขียนแบบร่าง และรายละเอียด แบบขยาย เพื่อการทำงาน และสั่งงานได้4. ประมาณราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติงานติดตั้งได้5. ตรวจสอบ แก้ไขปัญหางาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารและวางแผนงานก่อสร้าง2. การอ่านแบบ และรายการประกอบแบบ งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์3. การประมาณราคา งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์4. การปฏิบัติงาน และตรวจงานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)         1. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ และ       2. แบบบันทึกผลจากการสอบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การวางแผนการปฏิบัติงานติดตั้ง การอ่านแบบ การประมาณราคา และการเป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ตามแบบรูป รายการที่กำหนด ถูกต้องได้มาตรฐาน  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การวางแผนการปฏิบัติงานติดตั้ง การอ่านแบบ การประมาณราคา และการเป็นหัวหน้างาน การปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียดผู้วางแผน และเป็นหัวหน้างาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เข้าใจวิธีการ เทคนิคการทำงาน และลำดับขั้นตอน การทำงานก่อนหลัง เป็นอย่างดี ตลอดจนต้องสามารถคำนวณหาปริมาณวัสดุ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน วางแผนการปฏิบัติงานติดตั้งได้ 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. สอบสัมภาษณ์    ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมิน อ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้ 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. สอบสัมภาษณ์    ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )3. เครื่องมือประเมิน ประมาณราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. สอบสัมภาษณ์     ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )4. เครื่องมือประเมิน เป็นหัวหน้างาน การปฏิบัติงานติดตั้งได้ 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. สอบสัมภาษณ์     ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ) ยินดีต้อนรับ