หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-BOR-4-034ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์(Sanitary were installation technicians)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. คู่มือของบริษัทผู้ผลิต2. มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30251 ตรวจสอบการติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 1.1 ความถูกต้องในการติดตั้งตามแบบรูป รายการที่กำหนด 30251.01
30251 ตรวจสอบการติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 1.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปและความมั่นคงแข็งแรงในการติดตั้ง 30251.02
30252 ทดสอบการติดตั้งได้อย่างถูกวิธี 2.1 ความพร้อมของเครื่องมือทดสอบการใช้งานระบบ 30252.01
30252 ทดสอบการติดตั้งได้อย่างถูกวิธี 2.2 ใช้เครื่องมือทดสอบ ได้ถูกต้อง2.3 ลำดับขั้นตอนวิธีการทดสอบการใช้งานระบบ ถูกต้องเหมาะสม 30252.02
30253 ซ่อมแซม แก้ไข ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย 3.1 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ซ่อมแซม แก้ไข 30253.01
30253 ซ่อมแซม แก้ไข ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย 3.2ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสม กับสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย 30253.02
30253 ซ่อมแซม แก้ไข ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย 3.3ลำดับขั้นตอน วิธีการซ่อมแซมแก้ไข ถูกต้องเหมาะสม 30253.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน3. ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำ ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด4. ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. ทดสอบการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้อย่างถูกวิธี ถูกต้อง และปลอดภัย3. ปฏิบัติงานการซ่อมแซม แก้ไข การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุดเสียหาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบหลังการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์2. การทดสอบหลังการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์3. การซ่อมแซม แก้ไข การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      - ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ ทักษะการตรวจสอบการติดตั้ง ความพร้อมของการเตรียมเครื่องมือทดสอบการใช้งานระบบ ทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานซ่อมแซม แก้ไข งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ การทดสอบการใช้งานระบบ และการซ่อมแซม แก้ไข ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียดการทดสอบและตรวจสอบหลังการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ จัดเป็นการทดสอบและตรวจสอบในขั้นสุดท้าย เพื่อหาการรั่วที่เครื่องสุขภัณฑ์ และที่ข้อต่อท่อ ระหว่างเครื่องสุขภัณฑ์ กับระบบสุขาภิบาล เพื่อการระบายน้ำของอาคาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบการติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมิน ทดสอบการติดตั้ง ได้อย่างถูกวิธี1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )3. เครื่องมือประเมิน ซ่อมแซม แก้ไข ได้ตามสภาพความบกพร่อง การชำรุด เสียหาย1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )ยินดีต้อนรับ