หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-BOR-4-031ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์  (Sanitary were installation technicians)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ เลือกเครื่องมือต่างๆ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. มือของบริษัทผู้ผลิต2. มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30221 เลือกเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 1.1เลือกใช้เครื่องมือ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 30221.01
30221 เลือกเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 1.2เตรียมเครื่องมือ ได้เหมาะสม ตามลำดับการทำงาน 30221.02
30222 บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี 2.1ทำความสะอาดเครื่องมือ หลังการใช้งานได้อย่างถูกวิธี 30222.01
30222 บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี 2.2จัดเก็บเครื่องมือได้อย่างเรียบร้อยและถูกวิธี 30222.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้2. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์3. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องมือ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกใช้ และเตรียมเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้า ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน2. บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้า ต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ลักษณะงานประเภทต่างๆ2. การเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการจัดเก็บเครื่องมือชนิดต่างๆ ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     - ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ลักษณะประเภทต่างๆ ตลอดจนการบำรุงรักษา และการจัดเก็บอย่างถูกวิธี โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการจัดเก็บ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น เครื่องมือประกอบและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องตัดท่อ เครื่องทำความสะอาดโถส้วม เครื่องมือเจาะและคว้าน  และเครื่องมือเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เลือกเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )  ยินดีต้อนรับ