หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำ ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-BOR-2-022ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำ ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์    (Sanitary were installation technicians)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำ ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. คู่มือของบริษัทผู้ผลิต2. มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30231 เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 1.1 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และทำความสะอาดก่อนการปฏิบัติงานติดตั้ง 30231.01
30231 เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 1.2เตรียมพื้นที่ ตำแหน่งการติดตั้ง ได้ตามแบบรูป รายการที่กำหนดและตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 30231.02
30232 ติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 2.1 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 30232.01
30232 ติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 2.2 ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน 30232.02
30232 ติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 2.3 ลำดับขั้นตอน วิธีการติดตั้งถูกต้อง เหมาะสม 30232.03
30232 ติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 2.4 ติดตั้งได้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการที่กำหนดและตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 30232.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้2. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์3. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องมือ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เตรียมพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับลักษณะงาน3. ปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในงานติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ2. ชนิดของอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย และการเลือกใช้งาน3. วิธีการ ขั้นตอนการประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)         - ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การเตรียมพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน ความพร้อมของ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ทักษะการใช้เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติงาน การติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียดอุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ เช่น ที่ใส่กระดาษชำระ ที่ใส่สบู่ กระจกเงา ชั้นวางของ ก๊อกน้ำ ฝักบัว ที่ดักกลิ่น เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้ง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมิน ติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐานประกอบห้องน้ำชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )ยินดีต้อนรับ