หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-BOR-2-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary were installation technicians)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ เลือกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. คู่มือของบริษัทผู้ผลิต2. มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30211 เลือกวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 1.1 เลือกใช้วัสดุต่างๆ ได้ตามแบบรูป รายการที่กำหนด 30211.01
30211 เลือกวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 1.2 ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหายของวัสดุต่างๆ ได้ก่อนนำไปใช้งาน 30211.02
30211 เลือกวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 1.3 เตรียมวัสดุต่างๆ ได้เหมาะสมตามลำดับงาน 30211.03
30212 เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้ง ได้ตามแบบรูปรายการที่กำหนด 30212.01
30212 เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 2.2 ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งได้ก่อนนำไปใช้งาน 30212.02
30212 เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 2.3 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งได้เหมาะสม ตามลำดับการทำงาน 30212.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้2. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกใช้ ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหาย และเตรียมวัสดุต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. เลือกใช้ ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหาย และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์2. การเลือกใช้ชนิดของเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องเหมาะสม กับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ลักษณะรูปแบบต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)           - ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน และ2. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การเลือกใช้ ตรวจสอบ และเตรียมวัสดุต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียดวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น ข้อต่อ วาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เลือกวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด 1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน และ2. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้   ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมิน เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน และ2. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้      ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ) ยินดีต้อนรับ